Informácie k vyzvaniam pre národné projekty a výzvam pre dopytovo-orientované projekty

13.07.2016 09:39

Pre poskytnutie bližších informácií v rámci vyhlásenia a prípravy vyzvaní pre národné projekty a výziev pre dopytovo-orientované projekty kontaktujte príslušné odbory MPSVR SR, a to:

- Odbor prípravy projektov a výziev na tel. č. 02/2046 2719

- Odbor projektového riadenia na tel. č. 02/2046 2918

 Zároveň upozorňujeme, aby žiadatelia o nenávratný finančný príspevok v rámci dopytotovo-orientovaných projektov sledovali webovú stránku MPSVR SR, kde je zverejnený aktuálny Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/ (uvedený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP je dostupný aj na webovej stránke IA MPSVR SR https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy).