Informácie o novom slovensko-maďarskom programe + zmeny vo fin. kontrole

19.01.2016 08:34

Dovoľujeme si vás informovať o zriadení novej web stránky programu SK-HU na programové obdobie 2014-2020:

https://www.skhu.eu

Na tejto stránke budú zverejnené všetky informácie ohľadne nášho nového programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU, t. z., že okrem všeobecných informácií o programe (programový dokument, priority, kontaktné údaje na riadiace štruktúry programu (MA, NA, JS, FLC)), ktoré sú už aj teraz prístupné, taktiež sa budú zverejňovať inštrukcie potrebné k realizácii projektov, správy o napredovaní implementácie, ale aj samotné výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci programovacieho obdobia 2014-2020. Vo výzve budú zverejnené aj ďalšie detaily, podmienky predkladania projektových návrhov, ako napr. alokácia výzvy na jednotlivé opatrenia, min. max. sumy jednotlivých projektov, akceptovateľná dĺžka realizácie, informačné dni, potrebné formuláre a pod.

Program je prístupný aj na sociálnych sieťach, napr.

https://www.linkedin.com/in/interreg-v-a-slovakia-hungary-cooperation-programme-48080110b

Zároveň vás upozorňujeme, že od 1.1.2016 je účinný nový zákon č. 357/2015 Z. z.

Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(§ 6 a § 7 zákona nahradia príslušné ustanovenia zákona č. 502/2001). Jedná sa predovšetkým o to, že v prípade povinných organizácií (napr. verejná správa) od 1.1.2016 sa vykonáva namiesto doterajšej predbežnej finančnej kontroly, základná finančná kontrola a so zvyčajným používaním formulácie „Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s § 6 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.“.