Informácie platobnej jednotky

30.12.2015 10:39

V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 s účinnosťou od 1.2.2014 vzniká povinnosť Platobnej jednotke MPRV SR informovať prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

ROP - Prehľad uhradených žiadostí o platbu platobnou jednotkou:

zoznam platieb 12_2015_ROP.xls