Informačné dni projektu HELPS

04.03.2014 13:48

Združenie miest a obcí Slovenska, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied a TIDE s.r.o. vás srdečne pozývajú  na informačné dni projektu HELPS - „Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a stratégie miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy.

Toto dvojdňové odborné podujatie s názvom Optimalizácia sociálnych služieb v previazaní na lokálne politiky, problematiku bývania a domácej starostlivosti o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov pozostáva z piatich pracovných workshopov a konferencie. Cieľom konferencie je formulácia kľúčových parametrov nastavenia systému sociálnych služieb, podnecovania k inovatívnym prístupom a reflexie demografického vývoja našej spoločnosti.

Odborné podujatie sa uskutoční v dňoch 13. a 14. marca 2014 v Bratislave. Podrobnosti nájdete v priloženom programe.

Tematické rozloženie workshopov je:

 1. Doktrína sociálnych služieb – vertikálne rozdelenie povinností štát – VÚC – obec – jednotlivec (rodina)
 2. Prijímateľ sociálnej služby – postavenie práva a povinnosti
 3. Zdroje financovania
 4. Ohrozenia a príležitosti
 5. Postavenia samosprávy v systéme

V rámci každej pracovnej skupiny bude špecificky zohľadňovaná téma

 • Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a stratégie miestnych partnerstiev,
 • rozvoj terénnych a ambulantných služieb, služieb pre seniorov a odkázané a zraniteľné skupiny obyvateľov zamerané na ich zotrvanie v prirodzenom prostredí,
 • podpora nových komunitných alternatív a riešení, ktoré budú prirodzenou odpoveďou samospráv na problém starnutia populácie,
 • deinštitucionalizácia sociálnych služieb a zlepšovanie podmienok pre podporu neformálnej starostlivosti v prostredí miestnej územnej samosprávy,
 • tvorba inovatívnych spôsobov zapojenia dobrovoľníkov a komunity do riešenia problematiky,
 • stimulácia elektronizácie sociálnych služieb a podporných služieb pre seniorov, odkázaných a zraniteľných klientov na miestnej úrovni.

Výstupy z konferencie budú slúžiť ako podklad pre nastavenie udržateľného systému poskytovania sociálnych služieb a vytvárania priaznivých podmienok pre rozvoj inovatívnych prístupov.

Viac informácií o konferencii vrátane registračného formulára nájdete na stránke socialnypresov.sk.

13. 3.2014
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava
12:00 – 13:00 Registrácia
13:00 – 13:30 Otvorenie odborných workshopov a rozdelenie do skupín
13:30 – 17:30 Práca v odborných skupinách
17:30 Prerokovanie záverov prác v odborných skupinách
18:00 Záver a večera

 

14.3.2014
Primaciálny palác, Primaciálne námestie 8, Bratislava
08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:00 Otvorenie konferencie a úvodné príhovory
10:00 – 13:00 Prezentácia projektu HELPS a prezentácia výstupov z odborných pracovných skupín
13:00 – 14:00 Diskusia a záver informačných dní
14:00 Pozvanie na obed

Zdroj:zmos, sekcia vonkajších vzťahov

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF