Informačný deň k výzve na zvýšenie kapacít materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

30.11.2016 08:32

Dňa 24. novembra 2016 sa uskutočnil Informačný deň k výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových zámerov k zvýšeniu kapacít materských škôl v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

SO  pre IROP v Nitrianskom samosprávnom kraji  organizoval  dňa 24.11.2016  v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre  informačný deň k výzve Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.V úvode stretnutia sa účastníkom prihovoril Doc. Ing. Milana Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a predseda Rady Partnerstva pre RIÚS Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020. Vyzdvihol potrebu informovanosti a vzájomnej komunikácie všetkých partnerov k dosiahnutiu  potrebného pokroku v implementácii IROP. Po ňom zástupcovia SO pre IROP vysvetľovali náležitosti a podmienky výzvy, aké dokumenty sa predkladajú, ako sa vypĺňajú formuláre projektového zámeru, opisu projektu apod. Súčasťou programu bola aj prezentácia služieb Informačno-poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy v NSK. Stretnutie malo pracovný charakter so širokou diskusiou. Najčastejšie výhrady boli prezentované k výške benchmarkov - celkové oprávnené výdavky na dieťa (6 700 EUR s DPH , resp.2 500 EUR s DPH). Na stretnutí zazneli názory, že projekt s rozpočtom nastaveným  len na referenčnú hodnotu benchmarku je náročný na spolufinancovanie, pretože vyžaduje vyššie spolufinancovanie žiadateľa ako 5%. Zvýšené obavy boli prezentované aj v súvislosti s podmienkou  plného obsadenia novovytvorených kapacít počas doby monitorovania  udržateľnosti projektu. Výzva na predkladanie projektových zámerov bola vyhlásená 3.11.2016 a  uzatvorená bude 10.1.2017.

Formálne náležitosti a podmienky oprávnenosti_Výzva MŠ_PZ (149.5 KB)