Informačný seminár - Elektronický kontraktačný systém – EKS a elektronické trhovisko

09.10.2014 11:33

Kancelária ZMOS v spolupráci s Elektronickým kontraktačným systémom  pripravila pre mestá a obce  informačné semináre obsahovo zamerané na Elektronický kontraktačný systém – EKSelektronické trhovisko – systém elektronizovaného zadávania zákaziek a predkladania ponúk.

Seminár je určený pre volených predstaviteľov a odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy (vrátane zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, zamestnancov spoločných obecných úradov).

Odborní garanti:   

Certifikovaní školitelia pre EKS – Elektronické trhovisko

JUDr. Marta Budišová

Ing. Iveta Beslerová

Ing. Jarmila Mráziková

Ing. Helena Polónyi

Odborní a organizační garanti  ZMOS:

Ing. Milan Muška,  výkonný podpredseda ZMOS
PhDr. Anna Labátová, riaditeľka sekcie školstva a vzdelávania Kancelárie ZMOS

Harmonogram informačných seminárov:

Žilina: 20. október 2014, Mestský úrad Žilina, Nám. obetí komunizmu 1

Banská Bystrica: 23. október 2014,Mestský úrad B. Bystrica,Československej armády 26

Nitra: 29. október 2014, Mediahaus, Fraňa Mojtu 18

Trnava: 30. október 2014, Kino Hviezda, Paulínska 1

Program:

9,00 - 9,30: Registrácia

9,30 - 10,30: Privítanie účastníkov, otvorenie informačného seminára

                    Prezentácia – certifikovaný školiteľ pre EKS  -  ET

                    Elektronický kontraktačný systém – EKS

                    Elektronické trhovisko – výhody zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

10,30 - 11,30: Registrácia na elektronickom trhovisku

                 Povinné osoby  aplikovať zadávanie zákaziek postupom s využitím elektronického trhoviska podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

11,30 - 12,00: Procesy zadávania zákaziek postupom s využitím elektronického trhoviska

                    Formuláre požívané v procesoch zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

12,00 – 12.30: Prestávka

12,30- 13,00:  Diskusia

Účastnícky poplatok:

12 EUR - vrátane DPH na osobu pre člena ZMOS (vrátane zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, zamestnancov spoločných obecných úradov)

20 EUR - vrátane DPH na osobu pre nečlena ZMOS

Zdroj: ZMOS