Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.1.1-01 V základnej škole úspešnejší

05.05.2017 08:29

17. 5. 2017    Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove), Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

PROGRAM

09:45 – 10:00     Registrácia

10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica

10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení      

                         žiadatelia,...)

10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu

11:15 – 11:45     Merateľné ukazovatele 

11:45 – 12:05     Prestávka

12:05 – 13:00     Diskusia 

13:00                 Záver seminára

 

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy. 

 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR