Informačný seminár pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!.

15.05.2017 19:18

29.5.2017  Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave (spoločenská miestnosť 2 v Novej budove)

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

PROGRAM

09:45 – 10:00     Registrácia

10:00 – 10:15     Činnosť IPC Banská Bystrica

10:15 – 10:45     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení

                         žiadatelia,...)

10:45 – 11:15     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu

11:15 – 11:45      Merateľné ukazovatele 

11:45 – 12:05     Prestávka

12:05 – 13:00     Diskusia 

13:00                 Záver seminára

 

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov 

Informačný seminár nie je určený pre žiadateľov, ktorí už predložili žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy. 

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR

Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/informacny-seminar-pre-potencialnych-novych-ziadatelov-o-nfp-k-vyzve-po12016dop141-01-nediskvalifikuj-sa-bratislava/