Infosemináre pre neziskovky!

04.05.2017 17:39

Vážení neziskováci!

Pred dvoma týždňami sme Vám v mene Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poslali pozvánku na infosemináre k eurofondovým výzvam pre MNO z Operačného programu Efektívna verejná správa. Na naše prekvapenie je Vaša odozva slabšia, ako sme čakali.

Stretávame sa s Vami a vieme, že máte záujem a schopnosť meniť veci vo Vašom okolí k lepšiemu. Takmer každý z Vás sa venuje téme, ktorá je aplikovateľná na pripravované výzvy. Pre názornosť a na inšpiráciu ponúkame niekoľko tém, ktoré môžete realizovať:

 • lepšie financovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v obci, meste, regiónu,
 • vytvorenie dobrých podmienok pre zamestnávanie 50+,
 • podpora alternatívnej dopravy,
 • lepšia grantová politika mesta,
 • aktívne zapojenie mladých do rozhodovania na pôde obce, kraja, regiónu,
 • záchrana kultúrnych pamiatok v obci, regióne,
 • rozvoj a podpora športu,
 • podpora talentov,
 • odbúranie bariér pre zdravotne postihnutým,
 • otvorenie školy neformálnemu vzdelávaniu,
 • zníženie korupcie, resp. zlepšenie kontroly na úrovni obce, kraja, či Slovenska,
 • dostupné informácie (napr. o tom, čo sa deje v regióne, alebo aké rozhodnutia prijalo zastupiteľstvo),
 • efektívne a hlavne udržateľne riešenie nezamestnanosti mladých v regióne,
 • vytvorenie dobrých podmienok pre fungovanie sociálnych podnikov,
 • implementácia existujúcej politiky (zákona, stratégie) na Vašom území,
 • a veľa ďalších dobrých a potrebných vecí.

Využite túto neopakovateľnú príležitosť. Vypracujte stratégie, koncepcie, VZN; dajte svojim aktivitám dlhodobejší rozmer; spolupracujte so samosprávou alebo štátnou správou.

Prihláste sa na infosemináre; zrozumiteľnou formou sa dozviete podrobnosti a určite vo výzvach nájdete priestor pre svoje aktivity. Projekty môžu byť lokálne, regionálne aj celoslovenské, realizované neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami alebo nadáciami.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v každom krajskom meste!

 

Skarlet Ondrejčáková

riaditeľka kancelárie

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

sídlo: Cukrová 14, 813 39 Bratislava, I. posch., č. d. 132

tel.: 02/509 44 983, 0905 898 901

e-mail: skarlet.ondrejcakova@minv.sk

web: www.minv.sk/?ros

P.S. Opätovné pozvanie je pre tých z Vás, ktorí sa ešte neprihlásili. Už prihlásení sa opätovne registrovať nemusia.