Infoservis: Kultúra národnostných menšín 2017

18.11.2016 13:30

Na webstránke Úradu vlády SR bola zverejnená výzvy na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2017.

Podrobnosti výzvy: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2017/

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017 (ďalej len „výzva“) za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

1.       (1)  Gestorom programu Kultúra národnostných menšín je splnomocnenec vlády Slovenskejrepubliky pre národnostné menšiny alebo osoba poverená vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny podľa čl. 2 ods. 6 štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.

2.       (2)  Postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie a spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov upravuje Záväzná metodika na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre program Kultúra národnostných menšín 2017, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy.

3.       (3)  Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých projektov, zaradených do jedného alebo viacerých podprogramov.

4.       (4)  Program Kultúra národnostných menšín sa člení na nasledovné podprogramy:

1. zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,

1.1.edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov,

1.2. aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií,

1.3. podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby,

1.4. výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,

1.5. vzdelávacie projekty,

1.6. záujmová činnosť a využitie voľného času, 

1.7. Zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.

  2. výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín

  2.1. podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,

  2.2. podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín,

  2.3. analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín.

  3. interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

  3.1.podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom,

2.       3.2.  projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,

3.       3.3.  projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,

4.       3.4.  podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,

5.       3.5.  podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí,vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín.

Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú: obec, vyšší územný celok, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť1, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, právnická osoba zriadená osobitným zákonom;2 takejto právnej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu, medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.

Objem disponibilných finančných prostriedkov na program Kultúra národnostných menšín 2017 je vo výške 4 500 000 eur.
Najnižšia možná výška jednej žiadosti oposkytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie je 500 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška poskytnutej dotácie je 150 000 eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) bod 5 zákona.

Najnižšia možná výška podpory jedného projektu žiadosti je 500 eur a najvyššia možná výška podpory jedného projektu žiadosti je 150 000 eur, v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) bod 5 zákona.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu žiadosti.

Termín postupu vyhodnocovania žiadostí:
termín ukončenia predkladania žiadostí je do 16. januára 2017
termín rokovania komisie stanovuje gestor. Rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace po skončení termínu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie, termín zaslania informácie gestora o odporučení alebo neodporučení žiadosti komisiou je do 30 kalendárnych dní od ukončenia rokovania komisie,

1 Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
2 Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2017/