INFRAŠTRUKTÚRA MALÝCH ROZMEROV

29.10.2015 13:10

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie
7.2 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Číslo výzvy
13/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
27.10.2015

Dátum uzavretia výzvy
09.03.2016

Oprávnené aktivity

Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; v prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);

Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;

Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Oprávnený žiadateľ

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinutú regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Finančná alokácia výzvy

55 000 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=545