Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

02.08.2013 09:28

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovany-regionalny-operacny-program-2014-2020

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 16. 8. 2013 na adresu:
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: zuzana.kolocanyova@enviro.gov.sk
fax: (02) 60 20 16 76