Interreg Europe podporuje slovenské autority v zlepšovaní účinnosti politík a programov regionálneho rozvoja

14.12.2015 10:09

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe usporiadalo propagačné aktivity pre regióny Slovenska prostredníctvom zamestnancov sekcie obchodu a priemyslu. Uvedené podujatia sa uskutočnili na prelome mesiacov november a december 2015 v Banskej Bystrici a Prešove, pričom predstavitelia týchto miest poskytli významnú organizačnú pomoc pre naplnenie zámeru rozširovať myšlienky programu spolupráce.

Informačné semináre sa zamerali na potenciálnych projektových partnerov zo znevýhodnených regiónov Slovenska, ktorí by mohli v budúcnosti úspešne realizovať interregionálnu spoluprácu. Zámerom tímu Národného orgánu bolo motivovať verejné a súkromné neziskové autority k zapojeniu sa do programuInterreg Europe v rámci pripravovanej II. verejnej výzvy na predkladanie projektov. Program podujatí obsahoval samostatné prednášky venované prioritám programu, výsledkom
I. verejnej výzvy a projektovému cyklu vrátane prípravy projektovej žiadosti. Zároveň účastníci mali možnosť získať poznatky odboru bilaterálnej obchodnej spolupráce MH SR dotýkajúce sa výkonu finančnej kontroly projektových partnerov . V rámci prvej verejnej výzvy v programovom období 2014-2020 bolo predložených 261 projektov, zahrňujúcich 2 158 projektových partnerov, pričom 18 slovenskí partneri sú zapojení do 16 projektov. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie, na základe ktorého bude monitorovaciemu výboru programu v 1. štvrťroku predložený zoznam projektov odporučených na schválenie. Druhá verejná výzva sa plánuje v rámci programu spustiť v období apríl – máj 2016.