Interreg V-A SK-CZ – vyhlásenie výziev

03.05.2016 09:36

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo dňa 22.04.2016 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 so zameraním na zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce;
 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 so zameraním na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov;
 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 so zameraním na zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva;
 • INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 so zameraním na ochranu biodiverzity cezhraničného územia;

Bližšie informácie nájdete na stránke programu:
https://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/.

SPOLOČNÉ VZDELÁVACIE, ODBORNÉ A ŠKOLIACE PROGRAMY
 

vyhlásenie výzvy: 22.4.2016
ukončenie výzvy: 25.7.2016

 • nové vzdelávacie programy,
 • vzájomná spolupráca vzdelávacích inštitúcií,
 • výmena poznatkov a skúseností,
 • výmenné pobyty,
 • spoločné stratégie a partnerstvá 
 • služby kariérnej orientácie a poradenstva,
 • zvýšenie atraktívnosti techn. odborov a škôl,
 • skvalitnenie vzdelávacej infraštruktúry,
 • tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania.

 

Klikni tu!

 

 

OCHRANA A OBNOVA BIOLOGICKEJ DIVERZITY A PôDY
 

vyhlásenie výzvy: 22.4.2016
ukončenie výzvy: 31.8.2016

 • spracovanie podkladov pre efektívnejšiu starostlivosť o prírodne hodnotné územia,
 • spoločné opatrenia na zlepšenie stavu druhov a biotopov prioritného záujmu,
 • opatrenia na predchádzenie zhoršeniu stavu druhov a biotopov,
 • ekostabilizačné prvky a prvky zelenej infraštruktúry,
 • cezhraničné plány riadenia prírodne hodnotných území,
 • spoločný výskum na zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany prírody,
 • monitorovanie stavu druhov a biotopov,
 • prevencia a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultivácia pôdy


 

 

Klikni tu!

 

PRÁVNA A ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
 

vyhlásenie výzvy: 22.4.2016
ukončenie výzvy: 25.7.2016

 • spoločné plánovanie, stratégie a štúdie,
 • efektívna správa, vzdelávanie a využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva,
 • rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy,
 • partnerstvá, siete a podporné pohraničné štruktúry.

 

Klikni tu!

 

 

ZVÝŠENIE ATRAKTÍVNOSTI PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
 

vyhlásenie výzvy: 22.4.2016
ukončenie výzvy: 31.8.2016

 • zlepšenie technického stavu pamiatok,
 • zlepšenie prístupu k pamiatkam,
 • budovanie cyklotrás a turistických chodníkov,
 • zlepšenie stavu ciest II. a III. triedy na zlepšenie dostupnosti k pamiatkám,
 • tvorba ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, 
 • služby podporujúce využívanie potenciálu pamiatok,
 • prezentácia prírodného a kultúrneho dedičstva vo forme doplnkových aktivít.

 

Klikni tu!