INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU – ČASŤ A)

18.09.2015 12:03

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie

4 – Investície do hmotného majetku – čať A) Investície do hmotného majetku prispievajúceho k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

Podopatrenie
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Číslo výzvy
6/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
12.06.2015

Dátum uzavretia výzvy
30.10.2015

Oblasti
Oblasť č. 1: Špeciálna rastlinná výroba
Oblasť č. 2: Živočíšna výroba
Oblasť č. 4: Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov
Oblasť č. 5: Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu
Oblasť č. 6: Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
Oblasť č. 7: Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach
Oblasť č. 8: Projekty zamerané na oblasti 1 až 7 (s výnimkou oblasti 3, kde bude samostatná výzva) s výškou deklarovaných oprávnených výdavkv nad úrovňou 60% maximálnych oprávnených výdavkov pre podopatrenie

Oprávnené aktivity

  • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej  rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt
  • investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
  • investície do zlepšenia odbytu
  • investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
  • investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na poľnohospodárskej pôde
  • investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby

Oprávnený žiadateľ
Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Oprávnené miesto realizácie projektu
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Miera spolufinancovania

50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)

40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Finančná alokácia výzvy

Oblasti Spolu    MRR Ostatné R
Oblasti celkom 82 000 000 77 500 000 4 500 000
Oblasť č. 1: Špeciálna rastlinná výroba 18 000 000 16 500 000 1 500 000
Oblasť č. 2: Živočíšna výroba 30 000 000 29 000 000 1 000 000
Oblasť č. 4: Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov 3 000 000 2 700 000 300 000
Oblasť č. 5:Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu 7 000 000 6 700 000 300 000
Oblasť č. 6: Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 4 500 000 4 200 000 300 000
Oblasť č.7: Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach 1 500 000 1 300 000 200 000
Oblasť č.8: Projekty zamerané na oblasti 1 až 7 (s výnimkou oblasti 3, kde bude samostatná výzva) s výškou deklarovaných oprávnených výdavkov nad úrovňou 60 % maximálnych oprávnených výdavkov pre podopatrenie 18 000 000 17 100 000 900 000

Iné informácie

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): max. 2 mil. Eur pre všetky Oblasti (č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

Ostatné regióny (Bratislavský kraj): max. 750 tis. Eur pre Oblasti č. 1, 2, 4, 5, 6

Ostatné regióny (Bratislavský kraj) – investície do „Oblasti č. 7“: max. 400 tis. EUR

Ostatné regióny (Bratislavský kraj) – investície do „Oblasti č. 8“: max.  1 500 tis. EUR

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?start&navID=519