INVESTÍCIE DO HMOTNÉHO MAJETKU – ČASŤ B)

29.09.2015 12:04

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie

4 – Investície do hmotného majetku – čať B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie
4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Číslo výzvy
8/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
29.06.2015

Dátum uzavretia výzvy
29.09.2015

Oblasti
Oblasť č. 1: Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
Oblasť č. 2: Mliekarenský priemysel a výroba mliečnžch výrobkov
Oblasť č. 3: Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
Oblasť č. 4: Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
Oblasť č. 5: Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
Oblasť č. 6: Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
Oblasť č. 7:: Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

Oprávnené aktivity

Oprávnené sú len tie investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti so:

 • zavadzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov;
 • zavádzaním novej techniky/technológií;
 • rozširovaním výroby;
 • zvýšením efektívnosti výrobného procesu;
 • zvýšením účinnosti využitia energie (ide o investície vyplývajúce z energetických auditov v zmysle 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie);
 • zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií;
 • podporou budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej výroby.

 

Výstupom výrobného procesu môže byť:

 • produkt prílohy I ZFEÚ;
 • ďalšie potraviny v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktoré nie sú zahrnuté medzi produktmi prílohy I ZFEÚ;
 • ostatné produkty pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu.

Oprávnený žiadateľ

Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) môžu byť podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú:

fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov);

fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie.

Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014).

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Miera spolufinancovania

Výstup v rámci prílohy I ZFEÚ:

Základná miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • pre mikro, malý a stredný podnik:
  • 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
  • 40% v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj);
 • pre veľký podnik, výška oprávnených výdavkov:
  • 35% v prípade menej rozvinutých regiónov  ako aj ostatných regiónov

 

Výstup mimo prílohy I ZFEÚ:

Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov

 • pre mikro a malé podniky:
  • 55% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
  • 45% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
 • pre stredné podniky:
  • 45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
  • 35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
 • pre veľké podniky:
  • 35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
  • 25% v prípade TN, NR, TT ,BA kraja

Finančná alokácia výzvy

Oblasti Spolu    MRR Ostatné R
Oblasti celkom 90 000 000 85 600 000 4 400 000
Oblasť č. 1: Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec 22 500 000 21 500 000 1 000 000
Oblasť č. 2: Mliekarenský priemysel a výroba mliečnžch výrobkov 10 000 000  9 500 000 500 000
Oblasť č. 3: Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel 22 000 000  21 000 000 1 000 000
Oblasť č. 4: Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín 5 000 000 4 500 000 500 000
Oblasť č. 5:  Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín 10 500 000 10 000 000 500 000
Oblasť č. 6: Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel 10 500 000 10 000 000 500 000
Oblasť č. 7:: Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod. 12 000 000 11 500 000 500 000

V každej oblasti bude indikatívne vyčlenených 25 %  prostriedkov na podoblasť A a 75 % na podoblasť  B.

Iné informácie

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja):  maximálne 2 mil. Eur

Ostatné regióny (Bratislavský kraj):  maximálne 1 mil. Eur, v prípade spracovania/ uvádzania na trh, vývoja produktov, ktorých výstupom je produkt mimo prílohy I. ZFEÚ je maximálna výška  400 tis. Eur

Pozn.: V prípade, že ŽoNFP zahŕňa obidva uvedené regióny, resp. zahŕňa produkty, ktoré nie sú uvedené v  prílohe I ZFEU a tiež zahŕňa produkty, ktoré sú uvedené v prílohe I ZFEU,  uvedené maximálne limity oprávnených výdavkov  sa spočítajú  (pri dodržaní limitu na daný región resp. typ produktov), pričom celková suma na ŽoNFP nemôže presiahnuť 2 mil. EUR.

 

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=524