INVESTÍCIE DO REKREAČNEJ A TURISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

27.10.2015 13:08

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie
7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácii a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Číslo výzvy
14/PRV/2015

Dátum vyhlásenia výzvy
27.10.2015

Dátum uzavretia výzvy
06.04.2016

Oprávnené aktivity

Aktivita 1: investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.

Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácii a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy, a pod.

Aktivita 3: investície zamerané na budovanie, rekonštrukciu náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Oprávnený žiadateľ

  • Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
  • Združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinutú regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Finančná alokácia výzvy

2 000 000 Eur

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/index.php?navID=546