Investície z eurofondov tešia najmä Írov a Poliakov, Slováci sú skeptickejší

12.12.2013 15:24
Hoci EÚ v očiach verejnosti stráca lesk, vnímanie regionálnych investícií z rozpočtu EÚ zostáva pozitívne. Viac než 77 % respondentov v nedávnom Eurobarometri hodnotilo prínos projektov podporených z fondov EÚ kladne. Negatívne ich vnímajú hlavne Taliani a Portugalci.

V aktuálnom rozpočtovom období (2007 – 2013) sa na regionálnu politiku vyčlenila z rozpočtu EÚ suma 347 miliárd eur. Počas nasledujúcich 7 rokoch dôjde k zníženiu výdavkov o 3,7 %, napriek tomu bude na tieto projekty stále smerovať až tretina celkového rozpočtu, konkrétne 325 miliárd eur.

Ako ukázal nový prieskum Eurobarometer zameraný na vnímanie regionálnej politiky EÚ občanmi, jej existenciou si je vedomá približne tretina občanov Únie. Zo všetkých opýtaných v celej Únii o nej počulo celkovo 34 % respondentov. Najviac znalí  v tejto oblasti sa ukázali Poliaci, kde o nej vedelo až 80 % respondentov, ďalej to boli Litovčania a Česi (67 % opýtaných v oboch krajinách), ktorých nasledovali Lotyši a Slováci (65 % opýtaných). Najmenej o nich vedeli Briti (10 % opýtaných).

Povedomie o spolufinancovaných projektoch v jednotlivých krajinách EÚ ukazuje jasné prepojenie medzi oprávnenosťou čerpania podľa kritéria konvergencie a lokálnou znalosťou o programoch.

Spomedzi tých, ktorí o regionálnych projektoch s podporou EÚ vedeli, viac než 3/4 hodnotila ich prínos pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta či oblasti pozitívne. Medzi obyvateľmi jednotlivých krajín Únie sa však zaznamenali veľké rozdiely.

Slovensko : 7 % hodnotí prínos projektov negatívne

Najpozitívnejšie vnímali spolufinancované projekty Íri (96 % opýtaných, Poliaci (93 %) a Maďari (92 %) Na Slovensku ich pozitívne vnímalo 80 % opýtaných, ktorí o nich vedeli, čo najmenej zo skupiny novších členských krajín, tzv. EÚ-12 (bez Chorvátska).

V Taliansku vnímalo pozitívne dopady spolufinancovaných projektov len 51 % respondentov a až 20 % ich hodnotilo negatívne. Taktiež v Portugalsku, Holandsku, Španielsku a Grécku uviedlo viac ako 10 % opýtaných, že vplyv projektov, o ktorých vedeli, bol negatívny.

Initiates file download

Medzi respondentmi zo Slovenska, ktorí o projektoch spolufinancovaných z EÚ počuli, ich vplyv negatívne hodnotilo 7 % a podľa 5 % nemali žiaden vplyv na rozvoj ich mesta alebo regiónu.

Oproti podobnému Eurobarometru, ktorý sa uskutočnil v roku 2010, sa pozitívne hodnotenie projektov na Slovensku v tomto roku znížilo o 4 %, negatívne hodnotenie sa zvýšilo o 1 % a o 5 % viac opýtaných uviedlo, že projekty nemali vplyv na lokálny rozvoj.

Na otázku, či respondent samotný mal osobne z nejakého projektu financovaného z fondov EÚ osoh, 31 % opýtaných uviedlo, že áno.  V Poľsku, ktoré dostáva z fondov EÚ zďaleka najväčšiu sumu peňazí oproti iným krajinám, až 59 % respondentov potvrdilo, že z projektov mali osoh vo svojom každodennom živote.

Kritici: Zle vybraté projekty

Ako hlavný dôvod kritiky vplyvu projektov až 30 % z nich uviedlo, že peniaze boli alokované na zlé projekty.  Takmer štvrtina (23 %) svoje vnímanie zdôvodnila príliš zložitým prístupom k fondom a 5 % si myslí, že prostriedky boli príliš malé na to, aby projekt mal nejaký vplyv. Ďalších 36 % kritikov vplyvu spolufinancovaných projektov uviedlo iné dôvody pre svoje hodnotenie.

V rámci prieskumu sa u respondentov zisťovali aj najdôležitejšie sektory pre investície v rámci regionálnej politiky Únie. Najviac opýtaných – 92 % v celej EÚ aj na Slovensku, považuje za dôležité smerovať prostriedky predovšetkým do oblasti vzdelávania, zdravotnej a sociálnej štruktúry.

Až 88 % opýtaných zo Slovenska považuje za podstatné investície do životného prostredia a 76 % uviedlo podporu pre malé a stredné podniky. Spomedzi ponúknutých príkladov sa ako najmenej dôležité vnímali regionálne investície do školenia pracovných síl (59 % respondentov v SR).

Zdroj: euractiv.sk