Investičný plán pre Európu: Prvé zmluvy z EFSI na Slovensku po dohode EIF a ČSOB na 135 miliónovej podpore pre malé a stredné podniky

29.09.2016 14:19

-  Európsky investičný fond (EIF) a Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB) podpísali na Slovensku prvé dve zmluvy o poskytnutí záruk pre malé a stredné podniky. Sú súčasťou Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je kľúčovým pilierom Investičného plánu pre Európu.

Prvá z nich, týkajúca sa záruk z programu COSME, umožní ČSOB v nasledujúcich troch rokoch poskytnúť úvery v objeme 100 miliónov eur pre viac ako 5800 malých a stredných podnikov na Slovensku. Mnohé z týchto menších podnikov a mikropodnikov majú v súčasnosti obmedzený prístup k financovaniu. EIF poskytne ČSOB priame záruky z programu COSME s finančným krytím Európskej komisie.
 
Druhá podpísaná zmluva, o zapojení sa do programu InnovFin, umožní ČSOB poskytovať inovatívnym podnikom na Slovensku počas nasledujúcich 2 rokov úvery so zárukami EIF, podporené z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Predpokladá sa, že táto EÚ podpora pre inovatívne podniky na Slovensku vygeneruje úverové portfólio v hodnote 35 miliónov eur. Bez Investičného plánu pre Európu by táto dohoda nemohla byť realizovaná tak skoro.
 
Výkonný riaditeľ EIF, Pier Luigi Gilibert, pri príležitosti podpisu zmlúv uviedol: „Teší nás, že podpisujeme naše prvé EFSI zmluvy na Slovensku s ČSOB, ktoré budú veľkým prínosom pre slovenské spoločnosti. Tieto dve dohody prinášajú širokú škálu riešení financovania od mikropodnikov až po stredne kapitalizované inovatívne spoločnosti. Sú to prvé dve dohody o zárukách pre MSP, ktoré podpisujeme. Ale dúfame, že počas slovenského predsedníctva Rady Európskej únie budú nasledovať ďalšie."
 
Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu, Maroš Šefčovič, povedal: „Som, veľmi hrdý na to, že môžem byť v Bratislave pri príležitosti podpisu zmlúv medzi EIF a ČSOB, ktoré umožnia poskytnutie nových úverov v celkovej výške 135 miliónov eur pre malé a stredné podniky na Slovensku. To prispieva k  zamestnanosti a ekonomickému rastu na Slovensku. Takmer 6000 mikro, malých a stredných podnikov na Slovensku bude mať prístup k novým finančným zdrojom, s podporou z Junckerovho investičného plánu. Investície spadajúce pod tento plán je možné kombinovať aj s inými zdrojmi financovania z EÚ. Tento plán je natoľko úspešný, že sme ohlásili jeho navýšenie a zdvojnásobenie kapacity. Malým a stredným podnikom, ktoré potrebujú financie na ich biznis plány, odporúčam, aby kontaktovali ČSOB."
 
Generálny riaditeľ ČSOB, Daniel Kollár, v tejto súvislosti vyzdvihol dôležitosť podpory malých a stredných podnikov na Slovensku, aj nezanedbateľnú úlohu inovácii. „Pre ČSOB je dôležité, aby sme uľahčovali firmám prístup k úverom. Som preto veľmi rád, že sa ako prvá komerčná banka na Slovensku zapájame do tzv. Junckerovho plánu. Záruky EIF do výšky 50 % znižujú rizikovú prirážku klienta, vďaka čomu sa stáva financovanie pre tieto firmy dostupnejšie. A to je kľúčové. Malé a stredné podniky na Slovensku totiž tvoria až tri štvrtiny pracovných miest na Slovensku. Zároveň  sú pre firmy veľkou výzvou inovácie. Projekty s touto pridanou hodnotou sú pre firmy nevyhnutné, ak chcú uspieť medzi konkurenciou
 
ČSOB dnešnou dohodou nadväzuje na minulú spoluprácu s EIF v rámci Programu konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Vďaka nej banka podporila vyše 3000 podnikateľských subjektov s viac ako 10.000 zamestnancami. Objem poskytnutých úverov presiahol 107 miliónov eur.
 
O EIF
Európsky investičný fond je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným cieľom je podpora mikro, malých a stredných podnikov v Európe, najmä sprostredkovaním prístupu k financovaniu. EIF vytvára a rozvíja rizikový a rastový kapitál, záruky a nástroje mikrofinancovania, špecificky zamerané na tento trhový segment. Prostredníctvom toho podporuje dosahovanie cieľov EÚ v oblasti podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti. Ďalšie informácie o snahách EIF v rámci EFSI sú k dispozícii tu.
 
O ČSOB Banke
ČSOB Banka je súčasťou belgickej skupiny KBC, ktorá je zároveň jej jediným akcionárom. Patrí medzi najväčšie banky na Slovensku a už dlhodobo je spoľahlivým partnerom pre malých a stredných podnikateľov, ako aj korporátne firmy. Súčasťou skupiny ČSOB je okrem banky napríklad aj  ČSOB Poisťovňa, ČSOB Leasing alebo ČSOB Faktoring, vďaka čomu poskytuje klientom z tejto oblasti komplexné služby. ČSOB Banka začala v roku 2013 ako prvá banka na Slovensku ponúkať podnikateľské  úvery so zárukou EIF v rámci Programu konkurencieschopnosť a inovácie.
 
Investičný plán pre Európu
Investičný plán pre Európu sa zameriava na odstránenie prekážok pre rozvoj investícii, zviditeľňovanie investičných projektov, technickú pomoc pre projekty a efektívnejšie využívanie nových aj existujúcich finančných zdrojov. Investičný plán už prináša konkrétne výsledky. EIB odhaduje, že do júla 2016 Európsky fond pre strategické investície stimuloval v Európe investície v objeme viac ako 115,7 miliardy eur.
Najnovšie údaje EFSI rozdelené podľa jednotlivých krajín a sektorov sú k dispozícii tu. Viac informácií nájdete v časti Najčastejšie otázky.
 
O programe COSME
 
COSME je európsky program pre konkurencieschopnosť MSP na obdobie rokov 2014 - 2020  s celkovým rozpočtom 2,3 miliardy eur. Minimálne 60 % programu sa zameriava na zjednodušenie prístupu k financovaniu pre MSP v Európe prostredníctvom dvoch finančných nástrojov. Nástroj pre úverové záruky podporuje záruky a protizáruky pre finančné inštitúcie, čím im umožňuje poskytovať väčší počet úverov a lízingového financovania pre MSP. Zahŕňa tiež zabezpečenie dlhových portfólií MSP. Program COSME okrem toho investuje aj do kapitálových fondov, ktoré poskytujú MSP rizikový kapitál, a to najmä vo fázach rozširovania a rastu. Program COSME buduje na úspechoch svojho predchodcu, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý pomohol s mobilizáciou úverov v objeme viac ako 20 miliárd eur a rizikového kapitálu v objeme 3 miliardy eur pre viac ako 377 000 MSP v Európe.
Financovanie EÚ je podnikom k dispozícii prostredníctvom vybraných finančných inštitúcií v ich krajinách: https://www.access2finance.eu/.
 
O programe InnovFin
Nástroj na poskytovanie záruk pre MSP InnovFin poskytuje záruky a protizáruky na financovanie vo výške od 25 000 do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť situáciu v úverovom financovaní pre inovatívne malé a stredné podniky a spoločnosti s nízkou a strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Nástroj spravuje EIF a využíva sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov - bánk a iných finančných inštitúcií - v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. V rámci nástroja EIF poskytuje finančným sprostredkovateľom záruku na časť strát spojených s financovaním prostredníctvom tohto nástroja. Záruka InnovFin pre MSP je súčasťou Financovania pre inovátorov InnovFin - EÚ, nového radu produktov na zjednodušenie prístupu k financovaniu inovácií v rámci Horizontu 2020.

 

Zdroj: ÚV SR