IROP a RIÚS 2014 - 2020

27.06.2014 10:36

Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program (IROP) definovali model regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS) na úrovni NUTS 3, v ktorom vyššie územné celky plnia úlohu gestora prípravy a implementácie RIÚS. Ide o plánovací a realizačný nástroj pre aplikáciu integrovaného prístupu k územnému rozvoju v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) na roky 2014 – 2020.
SO/RO pre ROP ako koordinátor technicko-organizačného zabezpečenia prípravy RIÚS informuje o jeho tvorbe ako aj súvisiacich dokumentoch v novom programovom období na svojom webovom sídle.
Bližšie informácie sú zverejnené na:

https://web.unsk.sk:8080/showdoc.do?docid=11941