IROP-PO2-SC213-2017-20 - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

25.05.2017 16:55

IROP-PO2-SC213-2017-20 - výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Alokácia: 50 000 000€

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Alokácia: 50 000 000€

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. máj 2017

Uzavretie výzvy: 24. august 2017       

 

SORO: Ministerstvo zdravotníctva SR

 

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: č. ŠP SVHZ – 1/2017 (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu)

 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20 

 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavným zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

 

Oprávnení žiadatelia: iba všeobecné nemocnice v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej zdravotnej starostlivosti uvedené v Implementačnej stratégii – systéme integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti[1]:

 • rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
 • príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy
 • právnické osoby,
 • neziskové organizácie.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: V rámci špecifického cieľa 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít projektu:

 1. vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho zariadenia,
 2. výstavba nových budov,
 3. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 4. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 5. zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
 6. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 7. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 8. budovanie bezbariérových prístupov,
 9. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Bližšie informácie nájdete na: https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119