Je možná digitálna revolúcia aj vo vzdelávaní?

14.10.2013 12:04

V súčasnosti navštevuje viac ako 60 % deväťročných žiakov v Európskej únii školy bez digitálneho vybavenia. 70 % učiteľov zase tvrdí, že nemajú k dispozícii školenia potrebné na využívanie digitálnych technológií v rámci výučby v triede a pri príprave na vyučovanie.

Neelie Kroes a Androulla Vassiliou
 

Všetky deti potrebujú kvalitné vzdelanie. Jeho hlavnými poskytovateľmi sú školy. Túto úlohu však nedokážu splniť bez kvalifikovaných učiteľov, pre ktorých je ich práca poslaním a súčasne aj inšpiráciou. Cieľom novej iniciatívy Európskej komisie - Otváranie vzdelávania - je umožniť učiteľom, ako aj študentom využívať v rámci vzdelávania prínosy digitálnej revolúcie.

Školské osnovy však v mnohých prípadoch neposkytujú správny rámec na využitie nových technológií v záujme uľahčenia vzdelávania.

V dôsledku absencie rovnocenných možnosti v rámci medziľudskej „digitálnej“ komunikácie dochádza aj k nerovnováhe príležitostí v oblasti vzdelávania. Cieľom iniciatívy Otváranie vzdelávania je lepšia organizácia našich vzdelávacích systémov v oblasti pedagogiky, obsahu vzdelávania a infraštruktúry. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov musia fungovať všetky tri uvedené prvky.

Je na mieste pýtať sa, či si to v súčasnosti – v čase prijímania úsporných opatrení – môžeme dovoliť. Mali by sme si však položiť skôr inú otázku: môžeme si to dovoliť ignorovať?

Investície do vzdelávania sú tými najlepšími investíciami, aké môžeme v prípade mladých ľudí vynaložiť.

Vo svojich triedach dokážu učitelia robiť priam zázraky, ktoré majú výnimočný dosah na životy jednotlivcov či celej spoločnosti. V dnešnom svete žijú deti v symbióze s digitálnymi technológiami a tomuto trendu treba prispôsobiť aj výučbu v triede. Učitelia dnes potrebujú na zatraktívnenie svojich vyučovacích hodín nové pomôcky. Kúzelníkovi možno stačí zajac a klobúk. Je však nevyhnutné, aby sa v 21. storočí v rámci učiteľskej profesie stali digitálne zručnosti a počítačové vybavenie samozrejmosťou.

Nemôžeme akceptovať situáciu, že sa učitelia obávajú využívať digitálne technológie z dôvodu ich nedostatočného ovládania, alebo že digitálnu techniku vnímajú ako ohrozenie svojich odborných znalostí či pedagogickej autority. Učitelia majú právo na primerané školenie a zodpovedajúce vybavenie.

Európska únia môže na pomoc ponúknuť niekoľko svojich projektov. Jedným z nich je napríklad aj prevádzkovanie webového portálu otvoreného vzdelávania. Na tomto portáli budú k dispozícii zdroje na voľné použitie, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia vyplývajúce z autorských práv. Zámerom je skvalitniť proces digitálnej výučby a vzdelávania. Na tomto mieste môžu vyhľadávať informácie učitelia a študenti – spoločne či individuálne.

A čo financovanie? Európska komisia podporí ciele iniciatívy Otváranie vzdelávania príspevkom z nového programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež Erasmus+, príspevkom z nového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 a financiami zo štrukturálnych fondov EÚ.

Predmetná iniciatíva pomôže učiteľom pri prechode od úlohy strážcov vzdelávania k úlohe sprievodcov vzdelávaním. Vzdelávanie sa tak vďaka nej stane prístupnejším. V „digitálnom exprese“ budú môcť cestovať´ všetci – počnúc žiakmi na základných školách až po študentov „univerzity života“. Čas na skutočnú zmenu je práve teraz!

Komentár Neelie Kroes, podpredsedníčky EK zodpovednej za oblasť digitálnej agendy a Androully Vassiliou, komisárky EK pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

 
Zdroj: Európska Komisia

Súvisiace odkazy