K výzve pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

24.02.2017 21:29

INFORMÁCIA O AKTUALIZÁCII DOKUMENTU - PRIRUČKA PRE ŽIADATEĽA

V súvislosti s aktuálnou zmenou výzvy pre decentralozovanú podporu Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v najbližších dňoch upraví Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre decentralizovanú podporu. O jej aktualizácii v platnom znení budete informovaní na web s stránke MK SR.


  INFORMÁCIA O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH VÝZVY (tretia zmena)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 v súlade s ustanovením §17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o zmene vo formálnych náležitostiach zverejnenej výzvy pre decentralizovanú podporu, kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5. Bližší popis zmien nájdete v priloženom dokumente, ktorý je k dispozícii na stiahnutie tu (pdf, 247 kB). Aktuálne dokumenty v zmysle realizovanych zmien nájdete v časti Výzva - decentralizovaná podpora.