Kabinet schválil návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do parlamentu

02.12.2015 13:08

Vláda schválila 2. decembra 2015 návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia  v sobotu 5. marca 2016.

V návrhu sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a lehotami uvedenými v rozhodnutí predsedu NR SR o vyhlásení volieb.Plnenie úloh bude spočívať predovšetkým vo vydaní pokynov, na základe ktorých budú koordinované všetky práce spojené s prípravou a vykonaním volieb. Ďalej pôjde o práce spojené so zabezpečením tlače a distribúcie volebných tlačív, utvorením okresných a okrskových volebných komisií a podmienok pre ich činnosť, so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov všetkých druhov a stupňov, so zabezpečením a vykonaním školení osôb, ktoré sa budú podieľať na príprave volieb a samotnom priebehu hlasovania, so zabezpečením spracovania výsledkov hlasovania, archivácie volebnej dokumentácie a ďalších prác súvisiacich s prípravou a vykonaním volieb.

Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb sú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR rozpočtované účelové finančné prostriedky vo výške 9 133 870 eur a v rozpočtovej kapitole Štatistického úradu SR vo výške 1 574 750 eur.

Finančné prostriedky určené pre MV SR budú použité najmä na úhradu náhrady mzdy, náhrady platu alebo odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií, na zabezpečenie tlače a distribúcie hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív. Ďalej na na zabezpečenie činnosti volebných komisií, na vybavenie volebných miestností, na ochranu volebných miestností a ochranu verejného poriadku v deň konania volieb, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné služby. Finančné prostriedky určené pre ŠÚ SR zahŕňajú výdavky spojené s prípravou spracovania a so spracovaním výsledkov volieb.