KANALIZÁCIE, ČOV A VODOVODY (OPKŽP)

03.08.2015 13:06

Operačný program
 Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

1  – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

1.2.2  Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Číslo výzvy
OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Dátum vyhlásenia výzvy
3.07.2015

Dátum uzavretia výzvy

do vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre OP

Oprávnené aktivity

V rámci špecifického cieľa 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity: Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.

V rámci uvedenej aktivity bude podporovaná:

A.1) výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 000 EO;

A.2) výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí v aglomeráciách od 2 000 – 10 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 – 10 000 EO;

A.3) v aglomeráciách do 2 000 EO výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie.

V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov V rámci uvedenej aktivity bude výstavba a rozšírenie verejných vodovodov podporovaná iba v prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 91/271/EHS.

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

– obce,

– združenia obcí,

– vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách4,

– právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Miera spolufinancovania

obce a združenia obcí – 5% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa a 95%  výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov
 
právnické osoby a vlstníci verejných kanalizácií – 10% výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa a 90%  výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov
 
Finančná alokácia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 miliónov EUR z Kohézneho fondu.  K výške zdrojov EÚ je ešte pričlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Iné informácie

  • žiadateľ je najneskôr k dátumu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) povinný vyhlásiť verejné obstarávanie (VO) na všetky aktivity projektu (okrem VO na informovanie a komunikáciu, VO realizovaného prostredníctvom elektronického trhoviska a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO);
  • žiadateľ je povinný disponovať v čase predloženia projektu právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že v rámci povoľovacieho konania je stavebník/investor povinný preukázať vlastnícky alebo iný právny vzťah k nehnuteľnostiam, na ktorých dôjde k realizácii projektu, odporúčame žiadateľom čo najskôr vysporiadať majetkovo-právne vzťahy v rámci pripravovaného projektu;
  • žiadateľ je povinný preukázať súlad projektu (navrhovanej činnosti) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie;

 

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/