Kde všade nám EÚ môže pomôcť vďaka fondom?

18.12.2015 13:10

Pre slovenské inštitúcie, podniky a občanov je k dispozícii pestrá paleta možností na získanie podpory z EÚ v novom programovom období 2014 - 2020. Dajú sa rozdeliť do troch základných oblastí:
Pre Slovensko sú najdôležitejšie Európske štrukturálne a investičné fondy (ESIF), v ktorých je pre vyčlenených až 15,3 miliardy eur na rozvoj Slovenska vo viacerých dôležitých oblastiach. Konkrétne na skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry, životné prostredie, energetickú efektívnosť, výskum, inovácie a rozvoj ľudských zdrojov. Prostriedky zo zdrojov ESIF budú smerovať aj na rozvoj slovenského vidieka. Navyše, 3 miliardy eur pôjdu na priame platby slovenským farmárom. Spolu je pre Slovensko vyčlenených 18,3 miliardy eur.

Významná je aj možnosť využívať celoeurópske programy ako sú napríklad Nástroj na prepájanie Európy (budovanie dopravných a energetických prepojení), Horizont 2020 (podpora pre vedu, výskum a inovácie), COSME (malé a stredné podniky), Kreatívna Európa (kultúra a médiá) a Európa pre občanov (pre mimovládne organizácie a samosprávy).
Na naštartovanie investícií v EÚ zase slúžia viaceré finančné nástroje, z ktorých najdôležitejším je nový Európsky fond pre strategické investície. Významným zdrojom pre úvery pre súkromné podniky, ale aj verejné inštitúcie je aj Európska investičná banka.

Základné informácie k jednotlivým oblastiam:


1. Regionálna politika EÚ - financie vyčlenené špeciálne pre Slovensko
Európska komisia schválila všetky operačné programy, ktoré budú rozdeľovať finančné prostriedky Európskej únie na rozvoj slovenských regiónov. Tieto investičné programy na obdobie 2014 až 2020 pomôžu na Slovensku vytvoriť nové pracovné miesta, zlepšia kvalitu života a podporia hospodársky rast. Spolu je v siedmich programoch k dispozícií takmer 13,8 miliárd eur pre slovenských občanov a podniky.  Ak pripočítame viac ako 1,54 miliardy eur z Programu rozvoja vidieka, tak Slovensko má k dispozícii viac ako 15,3 miliardy eur.
 
Hlavnou prioritou je pomôcť Slovensku lepšie obstáť v medzinárodnej konkurencii, podporiť ekonomiku, ktorá ochraňuje prírodné zdroje, podporuje šetrnejšie energetické riešenia a efektívne rieši situácie spôsobené zmenou klímy. Ďalšia podstatná časť európskych fondov sa zameria na investície do kvalitných cestných, železničných a vodných dopravných sietí. 
 
Všetky slovenské regióny budú využívať investície na podporu výskumu a inovácií, ako aj na podporu malých a stredných podnikov tak, aby sa stali inovatívnejšie predovšetkým v oblastiach v ktorých má Slovensko komparatívnu výhodu. EÚ ďalej kladie dôraz aj na zvyšovanie kvality života na Slovensku a zabezpečovanie prístupu občanov ku kvalitným verejným službám.  Viac informácií dostupných na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/kde-vsade-nam-eu-moze-pomoct-vdaka-fondom/