Komunálne voľby sa týkajú nás všetkých

15.10.2014 11:37

V  novembrových komunálnych voľbách si budeme voliť  svojich zástupcov do  orgánov  obce, mesta.  Už teraz pozorujeme, že mnohí kandidáti do týchto funkcií sľubujú, čo splniť nemôžu, čo je dokonca v rozpore so zákonom. Je veľmi dôležité, aby občania – voliči poznali kompetencie volených predstaviteľov, ako i svoje práva a pri volebnej urne rozhodli správne – v prospech tých, ktorí dokážu podať  čo najkvalitnejší výkon vo volených funkciách, čo dokážu prijímať zodpovedné rozhodnutia, ktoré sú v súlade so zákonom.

Občania často z neznalosti alebo aj ľahostajnosti  ignorujú komunálne voľby. Je to na škodu predovšetkým im, občanom, ak obec, mesto nepovedie kompetentný, zodpovedný a bezúhonný starosta, starostka, primátor, primátorka a ak nebudú v zastupiteľstve poslanci a poslankyne, ktorým záleží na miestnom rozvoji a dokážu na ňom zapracovať.

Komunálne voľby sú mimoriadne dôležité, viac o kompetenciách  samosprávnych orgánov:

Verejná správa v SR

Slovenská republika má duálny model verejnej správy,  to znamená, že určité kompetencie vykonávajú orgány štátnej správy  a určité kompetencie má  územná samospráva. Tento  model  správy vecí verejných priniesli spoločensko- politické zmeny po roku 1989, keď bol zrušený systém národných výborov.

Orgány štátnej správy vykonávajú to, čo im zákon ukladá a orgány územnej samosprávy môžu vykonávať všetko to, čo im zákon nezakazuje. Pri výkone samosprávy úlohy obciam možno ukladať iba zákonmi.

Územná samospráva

Územná samospráva umožňuje obyvateľom miest a obcí  prostredníctvom miestnych orgánov v medziach zákona spravovať a riadiť podstatnú časť verejných záležitostí v rámci ich kompetencií a v záujme miestneho obyvateľstva. Na miestnej úrovni  zahŕňa 2 930 miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc a na  regionálnej úrovni ju reprezentuje  8 vyšších územných celkov,  samosprávnych krajov.

Územnú samosprávu reprezentujú volené orgány, ktoré si občania zvolia v priamych a demokratických voľbách. V mestách a obciach sú to starostovia, primátori a poslanci obecných (mestských, miestnych) zastupiteľstiev.

Základom územnej samosprávy je obec. Združuje  osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zároveň je to právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonmi samostatne hospodári s vlastným majetkom a svojimi finančnými prostriedkami.

Kompetencie miest a obcí

Všetky kompetencie a úlohy vykonávajú mestá a obce na základe zákonov, ktoré sú  rovnaké pre všetky sídla. Výnimkou je  Bratislava a Košice. Niektoré kompetencie vykonávajú mestá a obce od roku 1990 (originálne kompetencie), niektoré na ne preniesol štát z dôvodu  racionálnejšieho, a vzhľadom na miestne podmienky aj efektívnejšieho plnenia v rámci reformy verejnej správy od začiatku roku 2002 (prenesené kompetencie). Niektoré kompetencie vykonávajú obce na základe iných zákonov.

Medzi najdôležitejšie originálne kompetencie samosprávy patrí:

 - hospodárenie s majetkom, správa miestnych daní  a poplatkov
 - verejnoprospešné služby (zásobovanie pitnou vodou, nakladanie s komunálnym odpadom, verejné osvetlenie)
- školské zariadenia (materské školy, školské jedálne, centrá voľného času)
- rozvoj obce, územné plánovanie sídiel
- miestne komunikácie a verejné priestranstvá, doprava
opatrovateľská služba
- zdravotníctvo, predovšetkým prvý kontakt
- kultúra, ochrana spotrebiteľa, cestovný ruch

Pri výkone originálnych kompetencií, ktoré sú  rovnaké pre  všetky mestá a obce, sa samospráva riadi zákonmi. Realizácia kompetencií v praxi  však môže byť rôzna, čo je upravené vo všeobecne záväzných nariadeniach (VZN). Na základe VZN môžu vzniknúť práva a povinnosti aj pre fyzické a právnické osoby na území obce. Tieto  osoby sa však  môžu na tvorbe noriem podieľať podaním pripomienok, pričom zastupiteľstvo sa nimi následne musí zaoberať. Proti rozhodnutiam o individuálnych právach a povinnostiach sú vždy možné opravné prostriedky (odvolanie, súd). Výkon originálnych  kompetencií je financovaný z vlastných  prostriedkov samosprávy.

Kompetencie s charakterom preneseného výkonu štátnej správy

Medzi kompetencie s charakterom preneseného výkonu

štátnej správy patrí:

- základné školy
- stavebné konanie
- matriky
- životné prostredie
- organizácia volieb, referend

Pri výkone kompetencií s charakterom preneseného výkonu štátnej správy sa územná samospráva  riadi nielen zákonmi, ale aj  právnymi predpismi nižšej právnej sily, teda aj nariadeniami a vyhláškami. Štandardy výkonu sú jednotné na celom území, odvolacím orgánom je spravidla orgán štátnej správy. Výkon je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Orgány miestnej územnej samosprávy

Miestna územná samospráva funguje na princípe dvoch rovnocenných a navzájom sa vyvažujúcich priamo volených orgánov – starostu, starostku v obci alebo primátora, primátorku v meste a zastupiteľstva. Oba orgány majú 4- ročné volebné obdobie a sú volené väčšinovým volebným systémom. Kandidovať môžu stranícki aj nezávislí kandidáti.

Početnosť zastupiteľstva je daná  zákonom a je determinovaná veľkostnou kategóriou sídla.

Kompetencie orgánov obce

15. novembra 2014  budeme voliť  do orgánov obce, mesta svojich zástupcov. V súčasnosti majú samosprávy okolo 4 000 rôznych kompetencií, ktoré na ne prešli v procese deinštitucionalizácie verejnej správy a prijímaním rôznych zákonov. Nie je jednoduché  spravovať a riadiť  vecí verejné, pretože pre čo najkvalitnejší výkon volených funkcií je a prijímať zodpovedné rozhodnutia v súlade so zákonom a v prospech obce a jej občanov.

Kľúčové kompetencie starostu: 

Zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, vykonáva obecnú správu. Je štatutárnym orgánom obce (vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok a poriadok odmeňovania), môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné, právnickej lebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže uložiť pokutu do 6 638 eur. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Do 60 dní od zloženia sľubu poverí svojim zastupovaním poslanca. Môže ho kedykoľvek odvolať. Funkcia starostu/primátora je nezlučiteľná s funkciou poslanca, zamestnanca obce v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Kľúčové kompetencie obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak o jeho zvolanie požiada aspoň tretina poslancov zastupiteľstva, starosta je povinný ho zvolať do 15 dní od doručenia žiadosti. Návrh programu zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Najmä má vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku. Schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho črpanie a schvaľuje záverečný účet mesta, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, rozhoduje o zrušení alebo zavedení miestnej dane. Uznáša sa na uzneseniach.  Schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, územný plán. Zastupiteľstvo volí alebo odvoláva hlavného kontrolóra.

Poslanci majú právo legislatívnej iniciatívy a poslaneckých prieskumov. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou starostu, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, ďalej s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou  v ktorej bol zvolený.

Zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum, ak ide o:

1. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie, ako aj zmenu názvu obce,

2. odvolanie starostu,

3. petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov.

Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu ak: 1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov, 2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne právne predpisy. Zastupiteľstvo pritom môže vyhlásiť miestnej referendum o odvolaní starostu, ak jeho neprítomnosť alebo nespôsobilosť na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

Obecné zastupiteľstvo však môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy. Jeho výsledky preto majú vo vzťahu k zastupiteľstvu odporúčací charakter.