KONFERENCIA „1953–1988–2013: DECENTRALIZÁCIA NA RÁZCESTÍ“ (26. NOVEMBER - ŠTRASBURG, FR)

11.07.2013 10:31

Kongres miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy a Rada európskych obcí a regiónov (CEMR) pozývajú zástupcov samospráv na konferenciu s názvom „1953–1988–2013: Decentralizácia na rázcestí,“ ktorá sa uskutoční 26. novembra v Štrasburgu a ktorej cieľom bude analyzovať súčasnú situáciu demokracie a nezávislosti miestnej a regionálnej samosprávy v Európe.

V roku 2013 si pripomíname 60. výročie prijatia Európskej charty slobôd miest a obcí Radou európskych obcí a regiónov (1953) a 25. výročie nadobudnutia platnosti Európskej charty miestnej samosprávy Radou Európy (1988). Obe charty boli prijaté s cieľom zabezpečiť nezávislosť a slobodu miestnej samosprávy na základe princípov subsidiarity a udržiavaní nezastupiteľnej úlohy samosprávneho stupňa demokracie.

V súčasnosti – najmä v kontexte finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy – dochádza k ohrozeniu politickej, správnej a finančnej nezávislosti miestnej samosprávy. Národné vlády - s cieľom konsolidovať verejné rozpočty - zavádzajú rozpočtovú disciplínu a škrtajú výdavky naprieč verejným sektorom. Aj keď hospodárska kríza nie je príčinou všetkých reforiem týkajúcich sa miestnej a regionálnej samosprávy, niektoré národné vlády pristupujú k centralizácii, respektíve realizujú decentralizáciu, ktorá nie je sprevádzaná presunom finančných prostriedkov potrebných pre adekvátne fungovanie verejného sektora.

V tomto kontexte sa konferencia zameriava na:

  • zhodnotenie pokroku dosiahnutého za ostatných 60 rokov v oblasti demokracie a nezávislosti samospráv, ku ktorému došlo prostredníctvom implementácie spomínaných chárt;
  • zhodnotenie nedávnych územno-správnych reforiem v Európe z perspektívy Európskej charty miestnej samosprávy;
  • vydanie spoločného vyhlásenia vyjadrujúceho obavy samospráv z centralizačných trendov;
  • načrtnutie možností posilňovania demokracie a nezávislosti samospráv v Európe.

Cieľom seminára je odpovedať na nasledujúce otázky:

  1. Aký je stav decentralizácie v Európe? Zostáva miestna demokracia základným kameňom európskeho demokratického systému?
  2. Akú pozíciu má miestna demokracia v Európe zasiahnutej krízou? Dochádza k zmenám deľby moci spôsobenými súčasnými centralizačnými trendmi? Akým spôsobom je možné v tejto situácii brániť a rozvíjať hodnoty miestnej demokracie?
  3. Zosúladenie lokálnych a globálnych faktorov: je možná decentralizácia počas globalizácie?
  4. Ako zachovať relevantnosť a efektivitu príspevkov miestnych a regionálnych samospráv k vytváraniu národných a európskych politík? Ako posilniť partnerstvo a politický dialóg medzi národnými vládami a miestnou samosprávou nad rámec poskytovania verejných služieb?

Zdroj: zmos