KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ

29.12.2014 12:33

Operačný program Výskum a inovácie

   Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020.
   Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
   Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.
   Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

 

KONFERENCIA K PREDSTAVENIU OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE A K PODPORE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ Z VYBRANÝCH PROGRAMOV EÚ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutoční 21. januára 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ul. Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Záujemcov prosíme vyplniť prihlášku do 15. januára 2015.
Program konferencie si môžete stiahnúť tu.