Konferencia o výchove a vzdelávaní v Nitre

29.10.2013 10:49

Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, už tradične, usporiadal dňa 22. 10. 2013 konferenciu o výchove a vzdelávaní. Tento rok na tému „Pripravenosťabsolventov stredných škôl uplatniť sa na trhu práce“, nad ktorou prevzal záštitu doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Odborným garantom konferencie bol prof. PhDr. Erik Petlák, CSc. z Dubnického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Hlavný referát predniesol doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnej školskej inšpekcie – Školského inšpekčného centra v Nitre, Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Nitre, Metodicko-pedagogického centra v Nitre. Ku kvalite konferencie prispeli tiež zahraniční účastníci z Českej republiky – Kraj Vysočina. 
Pozvanie na konferenciu prijali riaditelia významných firiem v kraji, ale aj zástupcovia profesijných komôr a zväzov. Títo kriticky hodnotili fakt, že slabým miestom v príprave žiakov stredných odborných škôl je najmä práca s meradlami a čítanie technickej dokumentácie. So svojimi príspevkami vystúpili aj riaditelia stredných odborných škôl, ktorí dokumentovali situáciu v odbornej príprave žiakov a jej prepojenosť na konkrétne firmy v Nitrianskom kraji.
Cieľovou skupinou boli riaditelia stredných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zámerom konferenciebolo poukázať na nevyhnutnosť prepojenosti stredných škôl na zamestnávateľské organizácie a trh práce, ako i prezentovať spôsoby formálneho a neformálneho vzdelávania rozvíjajúce osobnostné vlastnosti absolventov stredných škôl dôležité pre uplatnenie sa na trhu práce. 
Na základe jednotlivých vystúpení účastníci konferencie odporúčajú:

  • posilňovať účasť zamestnávateľov na odbornej praktickej príprave žiakov počas štúdia na stredných školách;
  • využiť ponúkané možnosti podnikov, ktoré sú stabilizované a sú ochotné investovať do budúcich absolventov a ktoré otvárajú rôznorodú spoluprácu so školami ale i rodičmi – exkurzie, návštevy pracovísk,...;
  • naďalej oživovať perspektívne vzťahy stredných odborných škôl s firmami na Slovensku i v zahraničí;
  • · prácu s mládežou profesionálne riadiť, usmerňovať a orientovať na získavanie rovnako odborných ako i spoločenských kompetencií v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania.