Konferencia „Udržateľnosť vidieckych oblastí“

05.02.2015 12:34

V decembri získalo Slovensko prvýkrát kofinancovanie konferencie z programu OECD pre agrárny výskum. Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) schválil na kofinancovanie konferenciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja). Univerzita sa uchádzala o kofinancovanie v SR vo vedeckej téme „Trvalá udržateľnosť v praxi“. Konferencia s názvom „Udržateľnosť vidieckych oblastí“ je plánovaná na začiatok decembra 2015 v Nitre. Jej cieľom bude diskutovať o nových inovatívnych stratégiách a prístupoch k riešeniu kľúčových problémov poddimenzovaného rozvoja a nízkej ekonomickej výkonnosti vidieckych oblastí.

V rámci výzvy na rok 2015, ktorá bola uzatvorená 10. septembra 2014, možno konštatovať mierny nárast záujmu zo strany SR. SR bude v roku 2015 pilotnou krajinou „prioritného záujmu“ v rámci tohto programu, čo je zachytené v Akčnom pláne k výsledkom hĺbkového hodnotenia programu Evalvačným výborom OECD. Z praktického hľadiska to znamená zvýšené úsilie OECD o propagovanie programu v SR za účelom dosiahnutia lepšej úspešnosti čerpania z programu CRP, ktorého je SR členom. Prirodzene, to všetko za podmienky dodržania vedeckej excelentnosti a kvality predkladaných návrhov, na čo dohliada Vedecká
poradná rada programu. Výzva na rok 2016 by mala byť zverejnená na jar tohto roka (koniec marca – začiatok apríla).

Viac informácií získate v informačnom dvojmesačníku OECD v skratke.

Dokumenty na stiahnutie