Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie

30.05.2017 12:29

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo s desiatimi lízingovými spoločnosťami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup k úverom a k zdrojom z operačného programu Výskum a inovácie.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v snahe pokračovať v nastavenej spolupráci pri poskytovaní spolufinancovania súvisiaceho s realizáciou projektov počas programového obdobia 2007 – 2013 zavŕšilo v apríli proces rokovaní o spolupráci s lízingovými spoločnosťami v súvislosti so zabezpečením financovania projektov úspešných žiadateľov o podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OP VaI v gescii MH SR. Výsledkom týchto rokovaní je uzatvorenie zmlúv o spolupráci a spoločnom postupe medzi desiatimi lízingovými spoločnosťami a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, ktoré majú uľahčiť prístup žiadateľov, prijímateľov a partnerov k úverom a k zdrojom alokovaným v rámci OP VaI v gescii MH SR.

Zoznam lízingových spoločností, s ktorými má MH SR uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe, nájdete na webovom sídle OP VaI.

Zdroj: https://www.economy.gov.sk/aktuality-lahsi-pristup-k-financovaniu-projektov-z-operacneho-programu-vyskum-a-inovacie/10s149588c