Malým obciam a šikovným mladým farmárom svitá na lepšie časy

27.10.2015 11:41

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek predstavil možnosti pomoci malým obciam a podporu mladých farmárov. V snahe pomôcť rozvoju a stabilizácii malých obcí do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku 1913, prichádza agrorezort s výzvou na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. „Na túto aktivitu sme vyčlenili 45 mil. EUR. Pri maximálnej výške podpory 100 tisíc EUR je možné opraviť 450 km miestnych komunikácii. O tom, že to malé obce potrebujú sa presviedčam pri každom výjazde,“ konštatoval minister. Okrem toho budú môcť obce požiadať o NFP aj na obnovu a stavbu kanalizácií, vodovodov, kultúrnych domov, domov smútku, zateplenie obecných úradov a tiež na infraštruktúru cestovného ruchu vrátane cyklochodníkov. „Výška podpory predstavuje z celkových oprávnených nákladov 100% a oprávnenými prijímateľmi sú v tomto prípade obce do 1000 obyvateľov a združenia obcí vrátane obcí z bratislavského kraja. Výška vyčlenených finančných prostriedkov na uvedené výzvy v rámci opatrenia 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, predstavuje spolu 83 mil. EUR. Žiadosti sa budú prijímať postupne od 18.1.2016 až do 6.4.2016, pričom každá obec bude môcť podať jednu žiadosť na každé podopatrenie.,“ doplnil Ľ. Jahnátek.

Agorezort v rámci hľadania spôsobov pomoci nezabúda ani na záujemcov o podnikanie vo farmárskej oblasti. Mladí ľudia do 40 rokov majú možnosť získať podporu vo výške 50 000 EUR na rozbeh podnikania v poľnohospodárstve z podpory PRV SR 2014-2020 v zmysle výzvy 6.1 Pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Uzávierka výzvy je 8. februára 2016.Medzi jednu z podpôr radíme aj nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy vo forme dlhodobého prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a vo forme kúpy poľnohospodárskej pôdy cez úverový produkt „Moja pôda pre mladých“.

„Pri nastavovaní nového úverového produktu sme vychádzali z praktických poznatkov, ktoré svedčia o sťaženom prístupe začínajúcich slovenských podnikateľov v poľnohospodárstve k úverovým zdrojom. V spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a SPF chceme mladým farmárom tento prístup k úverovým zdrojom umožniť, a to v maximálnej miere a pri dodržaní zásad obozretného podnikania,“ uzavrel na margo podpory pre farmárov šéf agrorezortu. Celý mechanizmus, akým je možné efektívne sa uchádzať o podporné mechanizmy, nájdu mladí farmári na webe agrorezortu pod heslom „Zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu“.

Na posilnenie vzájomnej spolupráce, uzavrelo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Memorandum o spolupráci pri aplikácii mechanizmu financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy zo strany mladých farmárov. SZRB má eminentný záujem na zlepšovaní podnikateľského prostredia v oblasti poľnohospodárstva. Týmto produktom nadväzuje na niekoľkoročnú skúsenosť s úverovými produktmi „Pôda“ a „Moja pôda“. „Moja pôda pre mladých“ prispeje ku generačnej obnove v poľnohospodárstve a pomôže k zefektívneniu štruktúry kapitálového vybavenia začínajúcich poľnohospodárskych subjektov tak, aby mohli napĺňať svoje poslanie, dodávať na trh poľnohospodárske produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou a uspokojovať dopyt po špecifických tovaroch a službách v poľnohospodárstve,“ povedal Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB. 


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu malých a mladých poľnohospodárov k pôde v správe Slovenského pozemkového fondu formou prenájmu (docx, 46.99 Kb, 162x)