Martin sa tento rok stal hlavným mestom cyklistiky.

18.10.2016 11:54

V Martine sa uskutočnil 8. ročník národnej konferencie Cyklistická doprava 2016.

Vyše 60 zaregistrovaných účastníkov z celého Slovenska si počas dvoch dní mohlo vypočuť skutočne zaujímavé príspevky.

Po úvodných slovách Mariána Gogolu (OZ MULICA), konferenciu otvoril aj viceprimátor mesta Martin pán Imrich Žigo. Následne slovo dostal Ján Roháč z Nadácie Ekopolis, ktorá sa taktiež podieľala na organizovaní konferencie.

Začal sa prvý blok prednášok, kde Trenčiansky samosprávny kraj reprezentoval Radovan Hladký, ktorý spolu s Michalom Hlatkým prezentovali cyklostratégiu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Následne samotné hostiteľské mesto reprezentovala Ivana Bobrovská, ktorá hovorila o realizovaných a pripravovaných opatreniach v Martine. Doplnili ju zástupcovia mestskej polície v Martine, ktorí prezentovali zaujímavé skúsenosti, ktoré pomáhajú občanov Martine, či už pre prevencii alebo pri výchove.

Pavol Kristeľ z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zase informoval o možnostiach a podmienkach čerpania dotácií z operačného programu IROP na tvorbu PUMM a na projekty v súlade s princípmi PUMM, kde zúčastnených moc nepotešil súčasnými možnosťami, prostredníctvom ktorých nebude možné aspoň zatiaľ čerpať financie v takej výške, ako si to samosprávy naplánovali.

Juraj Hlatký zo ŽSK zase informoval o projektoch, ktoré sa podarili v žilinskom kraji, alebo sa plánujú, pričom svoje skúsenosti zhrnul do pozitív ako negatív a vyslovil svoje sklamanie zo súčasnej situácie pri systematickej podpore cyklistiky.

Nasledovala zaujímavá moderovaná diskusia, kde sa účastníci pýtali ako teda budú môcť čerpať finančné prostriedky na cykloinfraštruktúru. Pán Kristeľ prítomných ubezpečil, že napriek tomuto negatívnemu stavu, ktorý nastal, majú aj v súčasnosti počítať s financiami, ktoré si do cykloinfraštruktúry naplánovali, avšak budú musieť čakať na patričnú výzvu. V súčasnosti sa môžu totiž použiť alebo dať čerpať financie a projektové dokumentácie. Do diskusia aktívne vstupovali aj samotní účastníci napr. aj pán primátor mesta Spišská Belá pán Štefan Bieľak, ktorý by si prial, aby sa skutočne zlepšili aj systematické podmienky v rozvoji cyklodopravy.

Po obede si mohli zúčastnení pozrieť moderné pracovisko BIOMED Jesseniovej lekárskej fakulty, kde prebiehal prvý deň konferencie.

Potom prezentovala v zaujímavom bloku svoje skúsenosti Zora Pauliniová z Bratislavy, ktorá hovorila jednak o evolúcii a spôsobe riešenia problematiky cyklistov v Bratislave ako aj súčasnom stave, ktorí tam majú.

Erik Štefánek z OZ Mám rád cyklistiku zase prezentoval zaujímavý a ojedinelý projekt Na bicykli do obchodu, ktorý je v súčasnosti možno trošku neznámy, ale určite bude v ňom pokračovať aj v budúcnosti a bol by rád, keby sa zapojili aj ostatné mestá alebo obchodníci.

Nasledovali prednášky o téme, ktorá mala v rámci našej konferencie premiéru a síce o verejných bicykloch.

Prví prezentovali skúsenosti o Bielych bicykloch – open source bikesharing Daniel Duriš a Tomáš Peciar z OZ Cyklokoalícia, ktorí samotní koncept open source bikesharingu vymysleli a dokonca ho aj prezentovali účastníkom. Zaujímavosťou je to, že samotný koncept využíva viacero miest vo svete.

Druhý v poradí bol systém verejných bicyklov nazvaný Žltý bicykel prezentovaný Dominikom Jakubom z OZ Vlk, ktorý nespí z Kežmarku. Samotné bicykle spustili prvý rok a verí, že o ne bude záujem.

Potom nasledovala prednáška Miretyho Diana z firmy Zelené bicykle z Prievidze, ktorý poukázal na rôzne riziká uvedeného systému ako aj ponaučenie z toho, že systém musí byť používateľsky priateľský a preto prechádzajú od pôvodného systému s manuálnym nastavením kódov na cyklozámku na elektronický systém.

Poslednou prednáškou bola témy o povrchoch cyklotrás, ktorú prezentovala pani Anna Kollárová za SZSI.

Podobne aj v tomto bloku nasledovala živá diskusia, kde sa účastníci pýtali prítomných či už na podmienky rozvoja, prevádzky a nákladov verejných bicyklov ako aj stavu riešenia cyklodopravy v jednotlivých mestách, kde sa zapájali aj samotní účastníci.

Nasledovala slávnostná večera konferencie, na ktorej zástupcovia Slovenskej ň agentúry životného prostredia odmenili samosprávy. Cena za najaktívnejšiu samosprávu počas ETM získalo mesto Trnava, pričom cenu si bol osobne prevziať primátor mesta Peter Bročka. Ďalšie ocenené samosprávy boli Lučenec, ocenené za originálnu aktivitu spojenú s pohybom, mesto Prievidza za efektívne trvalé opatrenia, aj keď tu treba poznamenať, že tu sú nositeľmi hlavne páni zo Zelených bicyklov a zvláštnu cenu za plagát ETM získalo mesto Banská Bystrica.

Druhý deň konferencie už na mestskom úrade “odštartoval” svojou prednáškou Šimon Krošlák zo Spoločnosti Švihaj šuhaj, ktorý hovoril o Cyklologistike v praxe a teda reálnych skúsenostiach z prevádzky v Bratislave. Nasledoval Martin Bolo z OZ MULICA, ktorý prítomným predstavil tému, ako sa merajú a robí pasportizácia cyklotrás na Slovensku. Pokračovala prednáška o zaujímavom projekte v Košickom a Prešovskom kraji a to Eurovelo 11, o ktorom hovorili pani Adriana Šebešová za KSK, Viera Štupáková za PSK a Michal Hlatký za Slovenský cykloklub. Tento ambiciózny projekt diaľkovej cyklotrasy, prepájajúci časť Európy, môže byť významným prvkom v rozvoji a pritiahnutia cykloturizmu na Slovensku.

Nasledovala prednáška Petra Medveďa z nadácie Ekopolis, ktorí informoval o novom projekte MOVECIT, do ktorého sa zapojili aj slovenskí účastníci a ktorého výstupy budú určite zaujímavé.

Potom nasledovali prednášky zahraničných hostí a to Larsa Christensena, ktorý hovoril o zimnom bicyklovaní v Nórsku a podmienkach, ktoré musia samosprávy pripraviť cyklistom, keď napríklad sneží a to aj tým, že pred 6 hodinou ráno musí byť už odhrnutý sneh. ďalší zahraničný hosť Tamas Matri hovoril o integrácii cyklistov do systému dopravy v Budapešti, pričom ukázal skutočne zaujímavé príklady.

Záverečný blok bol vyhradený domáci prednášajúcim, kde najskôr Marián Gogola (OZ MULICA, Žu) prezentoval tému o potenciáli Bike and Ride na Slovensku, pričom poukázal na dobré ako aj zlé podmienky pre cyklistov, ak sa chcú integrovať do verejnej osobnej dopravy. Poslednou prednáškou bola prednáška o 10 princípoch udržateľnej mobility v mestách ,ktorú prezentovala pani Andrea Štulajterová z OCI BB s dôrazom na rôzne opatrenia, ktoré by mali naše mestá vziať do úvahy, keď chcú riešiť dopravu a chcú vytvoriť skutočne dobré podmienky pre obyvateľov.

Fotodokumentácia z konferencie je zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2dKChQ5

Prednášky z konferencie si môžete stiahnuť zo stránky:

https://bit.ly/2dnYVgb

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2eofxp2