Materiál prerokovaný na 9.schôdzi vlády SR

25.05.2016 10:08

Vláda SR na svojej 9.schôdzi 25.5.2016 prerokovala a schválila okrem iných aj bod č.9 s názvom:

Rámec národnej stratégie reformy verejnej správy v súvislosti s prioritami definovanými Európskou komisiou do roku 2020 a Akčný plán reformy verejnej správy (nadstavba reformy ESO) - návrh

Číslo materiálu: UV-18586/2016

Rezort: MV SR

Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/003146

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra

Podnet: Iniciatívny materiál

Rokovanie: 9/2016, 25.05.2016, 9. bod programu

Materál: Schválený

Č. uznesenia: 199/2016

 

Obsah:

 

Návrh uznesenia

 

Predkladacia správa

 

Vlastný materiál

 

Pripomienkové konanie

 

Návrh komuniké

 

Doložka vplyvov

 

Obal

 

Príloha 1

 

Príloha 2