Materiál v MPK - Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 k 31. decembru 2015

08.03.2016 10:22

Dobrý deň,

týmto si Vás dovoľujeme informovať o materiáli predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie.

Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 31. decembru 2015 (k materiálu klikom na názov alebo na https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=148&matEID=8976&langEID=1)

Predkladacia správa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie Správu o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 31. decembru 2015. Vypracovanie a predloženie správy vyplýva z uznesenia vlády SR č. 262 z 1. apríla 2009 k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca k 31. decembru 2008 predloženého ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR a ministrom financií SR, úloha č. B.4.

Cieľom predkladanej správy je poskytnúť prehľad o výške čerpania výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a o stave implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 31. decembru 2015.

Ako podklady pre vypracovanie predkladanej správy boli použité interné materiály a materiály predložené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom financií SR.

Všetky finančné údaje sú v správe uvedené v eurách a finančné údaje evidované v korunách týkajúce sa obdobia do 31. 12. 2008 boli prepočítané na eurá aktuálnym reálnym kurzom Európskej centrálnej banky.

V prílohách správy je v tabuľkovej forme uvedený prehľad vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, stav kontrahovania a čerpania v rámci programov a prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv, vplyv na podnikateľské prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Pripomienky k materiálu je možné zasielať najneskôr do 14.03.2016 na gernatova@sppk.sk.