Materiály z 48.zasadnutia vlády SR

02.03.2017 18:21

Vláda SR na svojej 48.schôdzi, konanej 1.3.2017 okrem iných materiálov prerokovala a schválila:


V bode 8
          Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie

V bode 11

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018

V bode 18

 Návrh postupu pri zmene účelu a rozdelenia regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu