MATERSKÉ ŠKOLY - výzva

28.01.2016 09:52

Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os

2  – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ

2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Číslo výzvy

IROP-PO2-SC 2.1.1-2016-1

Dátum vyhlásenia výzvy
28.01.2016

Dátum uzavretia výzvy

RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Presný dátum uzavretia výzvy RO pre IROP zverejní sa svojom webovom sídle RO pre IROPwww.mpsr.sk

Oprávnené aktivity

Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je rozšírenie, resp. vytvorenie kapacít materskej školy minimálne o 10 miest v rámci aktivít pod číslom 1 až 3 Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod číslom 4 a 5

Oprávnenými aktivitami v rámci tejto výzvy sú:

 1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov podporujúcich inkluzívne vzdelávanie
 2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
 3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ)
 4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové úpravy a zeleň
 5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
 6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

 • obec ako zriaďovateľ materskej školy,
 • cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy,
 • združenie ako zriaďovateľ materskej školy,
 • právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy,
 • fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy,
 • mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy,
 • mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ materskej školy,
 • okresný úrad v sídle kraja ako zriaďovateľ materskej školy

Oprávnené miesto realizácie projektu

celé územie Slovenskej republiky

Finančná alokácia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 79 757 690 Eur, ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov:

 • Bratislavský kraj – 8 000 000 Eur
 • Trnavský kraj – 8 075 000 Eur
 • Nitriansky kraj – 12 400 000 Eur
 • Trenčiansky kraj – 4 000 000 Eur
 • Banskobystrický kraj – 10 000 000 Eur
 • Žilinský kraj – 12 628 580 Eur
 • Prešovský kraj – 16 891 266 Eur
 • Košický kraj – 7 762 844 Eur

Link na kompletné znenie výzvy: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9917

--> Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Do tejto výzvy sa môžete zapojiť až po zapojení do VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV, ktorá však ešte nebola vyhlásená.

O tejto výzve Vás budeme informovať a prinesieme Vám najnovšie informácie.

Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:         2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:                2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy:                      IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)