Medzinárodná konferencia „Rozvoj Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty na území Nitrianskeho kraja“

16.12.2014 10:09

Vo štvrtok 11. decembra 2014 sa v zasadačke Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja v nitrianskom Župnom dome konala medzinárodná konferencia pod názvom „Rozvoj Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty na území Nitrianskeho kraja“
Zámerom konferencie bolo oboznámiť predstaviteľov vybraných miest a obcí, ako aj akademických, cirkevných a kultúrnych inštitúcií pôsobiacich na území nášho kraja s medzinárodným projektom „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“ (ďalej EKCsvCaM), ktorý je zameraný na využitie potenciálu európskeho historického a kultúrneho dedičstva spojeného s cyrilo-metodskou misiou na vytvorenie Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, spájajúcej historicky významné miesta späté s misiou sv. Cyrila a Metoda.
Projekt vytvoril Zlínsky kraj v Českej republike pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu (863 – 2013).
Vzhľadom na výnimočné postavenie Nitry, ako centra východnej časti Veľkomoravskej ríše, predstavitelia Zlínskeho kraja už v roku 2012 predložili Nitrianskemu samosprávnemu kraju (ďalej NSK) i Mestu Nitra ponuku na zapojenie sa do projektu. NSK tak učinil podpisom Deklarácie o projekte 15. októbra 2012. Od 1. októbra 2014 sa NSK stal členom novovzniknutého záujmového združenia právnických osôb „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ (ďalej EKSCM), čím sa spolupráca pri realizácii projektu posunula na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

Konferenciu v zastúpení predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD., pozdravil podpredseda NSK Ing. Ladislav Marenčák, ktorý spoločne s predsedom združenia EKSCM a členom Rady Zlínskeho kraja Ing. Ladislavom Kryštofom aj otvoril konferenciu.
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., nitriansky diecézny biskup, vo svojom vystúpení priblížil účastníkom konferencie úctu ku sv. Cyrilovi a Metodovi na Slovensku po roku 1990.
Potom už nasledovali vystúpenia samotných tvorcov a realizátorov projektu. Riaditeľka združenia EKSCM a riaditeľka Centrály cestovního ruchu Východní Morava, o. p. s., PhDr. Dana Daňová predstavila Cyrilo-metodskú cestu (stezku) ako produkt kultúrneho turizmu a priblížila činnosť i doterajšie aktivity združenia, ako aj jeho zámery na najbližšie obdobie. Osobitnú pozornosť venovala budovaniu trasy Cyrilo-metodskej cesty na území Slovenskej republiky, ako neoddeliteľnej súčasti základnej trasy „A“, spájajúcej Velehrad s Rímom.
Praktickému napĺňaniu programových cieľov projektu „Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda“, prostredníctvom európskeho projektu CERTESS, ktorého cieľom je prenos skúseností a praktických riešení na prevádzku kultúrnych ciest, sa venoval vo svojej prezentácii Ing. Martin Peterka z odboru strategického rozvoja Krajského úradu Zlínskeho kraja. Súčasne predstavil Implementačný plán EKSCM, vrátane jednotlivých projektov a spôsobu ich financovania.
Na jeho vystúpenie nadviazala Ing. Monika Daňková z odboru strategického rozvoja Zlínskeho kraja, ktorá predstavila projekty Zlínskeho kraja zamerané na rozvoj Cyrilo-metodskej cesty od roku 2012 až do súčasnosti.
PhDr. Peter Bednár, CSc., vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre sa vo svojej prezentácií pokúsil načrtnúť trasu Cyrilo-metodskej cesty na území Nitrianskeho kraja, ktorá by vychádzala z doterajších výsledkov archeologických výskumov a nadviazala na známe archeologické lokality z obdobia Veľkej Moravy Ducové, Pobedim, Skalica a Kopčany nachádzajúce sa na území Trenčianskeho a Trnavského kraja.
Prezentácii potenciálnych možností využitia programu Európskej únie INTEREG V-A Slovenská republika – Česká republika v Programovom období 2014 – 2020 na financovanie zámerov projektu bolo venované vystúpenie programovej manažérky tohto programu Mgr. Vladeny Cimovej z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá upriamila pozornosť účastníkov konferencie najmä na Prioritnú os 2 a Investičnú prioritu 6c „Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“.

Záverom možno vysloviť presvedčenie, že spoločným úsilím Nitrianskeho samosprávneho kraja a miest a obcí na území kraja, ktoré sú historicky späté s cyrilo-metodskou misiou, sa podarí úspešne realizovať programové zámery projektu „Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda“ a v spolupráci s akademickými, cirkevnými a kultúrnymi inštitúciami vybudovať pre návštevníkov z domova i zo zahraničia atraktívnu pútnickú trasu, ktorá bude nielen neoddeliteľnou súčasťou Cyrilo-metodskej cesty z Velehradu až do Ríma, ale bude aj dôstojne reprezentovať historické a kultúrne tradície NSK. Je potrebné si uvedomiť aj tú skutočnosť, že Cyrilo-metodská cesta nemá iba duchovný a kultúrny rozmer, ale poskytuje možnosti aj pre rozvoj podnikania, služieb, cestovného ruchu, skvalitnenie infraštruktúry a rekonštrukciu pamiatok, ako aj vytváranie nových pracovných miest a zvyšovanie zamestnanosti.
Preto naša výzva smeruje hlavne k novozvoleným primátorom miest a starostom obcí, aby sa zapojili do realizácie duchovných, kultúrnych, vzdelávacích i podnikateľských zámerov, ktoré ponúka medzinárodný projekt „Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda“ a využili ho na rozvoj kultúrneho turizmu vo svojich mestách a obciach.
Predstaviteľom Zlínskeho kraja i združenia EKSCM ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto projektu i za neoceniteľnú prácu, ktorú doteraz vykonali pri jeho etablovaní, a to nielen na území Českej republiky, ale aj v ďalších európskych štátoch, spätých s pôsobením sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov, ako aj na pôde významných európskych inštitúcií. Súčasne im ďakujeme aj za ochotu oboznámiť nás s projektom EKCsvCaM priamo na pôde nášho kraja.

V Nitre 16. 12. 2014 PhDr. Miloš Bača, garant projektu za NSK