MEDZINÁRODNÝ KONTAKTNÝ SEMINÁR TONET PONÚKA 10 VOĽNÝCH MIEST PRE ZÁSTUPCOV ČLENSKÝCH MIEST A OBCÍ

12.11.2014 09:29

Združenie miest a obcí Slovenska ponúka 10 voľných miest na medzinárodnom kontaktnom seminári pre tých odborných zamestnancov, terénnych, komunitných a sociálnych pracovníkov, projektových manažérov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa medzinárodného kontaktného semináru TONET v plnom rozsahu. Združenie miest a obcí Slovenska hradí všetky náklady spojené s účasťou na seminári s výnimkou cestovných nákladov.

Medzinárodný kontaktný seminár (MKS) sa koná v častej Papierničke v termíne od 24. do 29. Novembra 2014. Súčasťou MKS je aj realizácia odborného semináru pre verejnosť, ktorý sa bude konať 28.11.2014 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje projekt TONET – THEMATIC OPEN NETWORKS, ktorého cieľom je zabezpečiť podmienky pre získanie nových skúseností a know-how, prezentovať nové finančné zdroje a možnosti pre obce a mestá, ako aj podporiť vznik nových partnerstiev a spolupracujúcich sietí medzi zapojenými organizáciami a krajinami.

Dôvody prečo sa zúčastniť semináru TONET:

  • Radi by ste sa pustili do medzinárodných projektov, ale nemáte zahraničného partnera? Láka vás možnosť pripraviť projekt rozvojovej spolupráce? Uvažujete o ďalších zdrojoch financovania prostredníctvom komunitárnych programov EÚ? Počuli ste o tom, že rok 2015 bude Európskym rokom rozvoja?  Máte informácie o programe Európa pre občanov a Erasmus+?
  • Hľadáte cestu ako otvoriť dialóg medzi úradom a Rómskou komunitou vo vašej obci, mestskej časti, či meste? Chcete riešiť a eliminovať problémy, či konflikty vo vašej obci? Máte záujem zdieľať svoje skúsenosti a podeliť sa o svoje starosti a problémy, ktoré je spojené so spolužitím Rómskej a nerómskej komunity u vás? Potom je táto výzva určená vám.

Medzinárodný kontaktný seminár bude zameraný hlavne na problematiku riešenia komunitných konfliktov a predstavenie mediácie a alternatívnych nástrojov riešenie konfliktov medzi minoritou a majoritou na úrovni miest a obcí. Seminár ponúka mimoriadnu príležitosť získať nové techniky a informácie od zástupcov expertných organizácií, ktoré sa problematike riešenia komunitných konfliktov, mediácii a budovaniu interetnického konfliktu dlhodobo profesionálne venujú. Súčasne seminár ponúkne informácie o Európskom roku rozvoja 2015, ako aj nových zdrojoch financovania: Európa pre občanov, program Erasmus+. 

Seminár otvára príležitosť pre 40 osôb zo 16 organizácií a 10 krajín (Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Rumunsko, Gruzínsko, Moldavsko, Turecko, Čierna Hora, Albánsko, Chorvátsko). Seminára sa zúčastnia zástupcovia národných asociácií miest a obcí, reprezentanti konkrétnych miest, ako aj relevantné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú problematike spolužitia minority a majority, ako aj mediácie a komunitných konfliktov.

Na stiahnutie:

Program odborného seminára pre verejnosť (28.11. - Bratislava)

V prípade záujmu o účasť na seminári alebo konferencii, príp. akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte K ZMOS: Roman Staník, 02 / 52 96 49 14, stanik@zmos.sk.