Metodický výklad CKO č. 2

02.02.2017 19:35

Centrálny koordinačný orgán vydal dňa 01. 02. 2017 Metodický výklad CKO č. 2 k postupu pri výzvach a vyzvaniach v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je novelizovaný zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF.