Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“

18.06.2013 15:52

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“.
          Cieľom projektu „Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov“ (ďalej len „RPO“) je vytvorenie referenčného elektronického registra všetkých právnických osôb a podnikateľov (v zmysle Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy je RPO jedným zo základných registrov), ako nadstavbu nad existujúcimi zdrojovými registrami tak, aby mohla byť právnická osoba a podnikateľ identifikovaný v reálnom čase vo všetkých ISVS rovnakým spôsobom. To znamená, že právnická osoba alebo podnikateľ budú musieť údaje požadované registrátorom predložiť iba raz, čo v praxi znamená, že každá inštitúcia verejnej správy nebude ďalej od nich požadovať predkladanie rovnakých údajov, alebo iných dokumentov identifikujúcich právny subjekt, ale nájde si ich priamo prostredníctvom RPO.
          Verejná správa prostredníctvom tohto projektu realizuje kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb a jeho implementácia bude mať dopad na životné situácie súvisiace so zaregistrovaním právnickej osoby a podnikateľov ako aj na situácie, kde je potrebné overiť informácie o právnických osobách a podnikateľoch.
          Navrhované riešenie podporí elektronizáciu internej a externej komunikácie verejnej správy.

Zmluva bola 4.júna 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 5.júna 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 12 000 000,00 EUR.
 
Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete 
TU.