Ministerstvo financií SR vyhlási obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory a realizácie rozvoja informačného systému CEDIS

18.05.2016 10:19

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb podpory a realizácie rozvoja centrálneho elektronického databázového informačného systému (CEDIS) na základe požiadaviek odborných útvarov MF SR.

Toto verejné obstarávanie bude realizované z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia kontinuálneho fungovania CEDIS, ako aj za účelom podpory jeho prevádzky a rozvoja systému pre zdokonaľovanie plánovacieho a monitorovacieho procesu v oblasti auditov a kontrol prostriedkov EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci zo zahraničia na základe požiadaviek odborných útvarov MF SR.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe hodnoty služieb, ktorej cena vychádza zo skúseností z predchádzajúcich období plnenia Zmlúv o podpore produktívnej prevádzky CEDIS a z predchádzajúcich skúseností s implementáciu a rozvojom systému CEDIS. Predpokladaná hodnota zákazky preto bola stanovená na 399 696,00 EUR bez DPH na obdobie účinnosti zmluvy 48 mesiacov a jej výslednú sumu určí trh po ukončení verejného obstarávania.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR