Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2017

25.10.2016 12:28

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v dotačných programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva v programe Obnovme si svoj dom umožňuje oprávneným žiadateľom získať dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v piatich podprogramoch:

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Úspešní žiadatelia môžu pridelené finančné prostriedky použiť na pamiatkový alebo reštaurátorský výskum, prípravu projektovej dokumentácie či nákup materiálu a služby súvisiace s realizáciou projektu.

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín je určená  na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Žiadatelia môžu získať dotáciu v rámci podprogramov:

podprogram 2.1 Živá kultúra,

podprogram 2.2 Periodická tlač

podprogram 2.3 Neperiodická tlač

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím

Termín uzávierky predkladania žiadostí v obidvoch programoch je 19. decembra 2016 (vrátane).

Všetky potrebné informácie o jednotlivých výzvach nájdete na stránke MK SR v časti Podpora projektov/Dotácie.