Ministerstvo kultúry SR výzva na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

19.10.2016 10:40

Ministerstvo kultúry SR podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení zákona č. 79/2013 Z. z. zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na podporu kultúrnych aktivít týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu; podporu výchovy k tolerancii, posilneniu sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu, vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vyváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových stránok rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 

• Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017

https://www.culture.gov.sk/extdoc/6366/Vyzva_program_2_2017

• Informácia pre žiadateľa na rok 2017

https://www.culture.gov.sk/extdoc/6365/Informacia_pre_ziadatela_program_2_2017

• Hodnotiaci hárok k predloženým projektom na rok 2017 https://www.culture.gov.sk/extdoc/6361/hodnotiaci_harok_program_2_2017_web

• Formuláre na prípravu konceptu žiadosti na rok 2017

https://www.culture.gov.sk/extdoc/6356/Vzor_program_2_2017