Ministerstvo pôdohospodárstva otvorilo možnosť získať finančné prostriedky na cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom

14.12.2016 14:41

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom. Zamerané sú na výskum a inovácie, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, udržateľné dopravné riešenia a posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce. Na výzvy je vyčlenených 57 miliónov eur.

Prvá výzva má názov „Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu“. V rámci nej je možné žiadať finančné prostriedky napríklad na podporu investovania podnikov do výskumu a inovácií, vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnych a ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu či rozšírenia výrobných kapacít. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je 19 683 142 €. Výzva je otvorená do vyčerpania finančnej alokácie.

Druhá výzva má názov „Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity“. Jej cieľom je zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj ochrana a obnova biologickej diverzity pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov EFRR je 27 820 000 eur. Termín uzavretia hodnotiaceho kola je 28.2.2017.

Tretia výzva s názvom „Podpora udržateľných dopravných riešení“ má za cieľ vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov a multimodálnych prepojení v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov EFRR je 9 655 000 eur. Termín uzavretia hodnotiaceho kola je 28.2.2017.

Štvrtou výzvou je „Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov EFRR je 14 180 976 eur. Výzva je otvorená do vyčerpania finančnej alokácie.

Riadiacim orgánom v rámci Programu spolupráce Interreg V A Slovenská republika – Rakúsko je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Programová oblasť zahŕňa na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severné a stredné Burgenlandsko, Viedeň a Dolné Rakúsko. Potenciálni žiadatelia môžu pri príprave projektov využiť aj konzultácie a dni otvorených dverí. Podrobné informácie sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka www.mpsr.sk alebo na špecializovanej stránke programu Intereg Slovenská republika - Rakúsko www.sk-at.eu.

Prioritná os: 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10887

Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10886

Prioritná os: 3. Podpora udržateľných dopravných riešení
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10884

Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
https://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10883