Ministerstvo pôdohospodárstva spúšťa nové výzvy pre mestá a obce dvojkolovým systémom hodnotenia

21.12.2016 20:27

Od začiatku novembra sme spustili šesť eurofondových výziev. Regióny dostali možnosť získať finančné prostriedky v objeme 416 miliónov eur. Nový, dvojkolový, systém hodnotenia šetrí regiónom peniaze aj čas.

  • MPRV SR ako prvé ministerstvo v SR realizuje výzvy pre obce a mestá dvojkolovým systémom
  • Nové výzvy pre základné školy, stredné školy a na nemotorovú dopravu/cyklotrasy
  • Nové výzvy v objeme 158,4 milióna eur

„Do diskusie o novej podobe výziev sme v oveľa väčšej miere zapojili regióny. Výsledkom realizovania dvojkolového systému je lepšie nastavenie parametrov. V prvej fáze žiadatelia predkladajú len zámery. Nemusia robiť nákladné projektové dokumentácie ani zložité verejné obstarávania,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka MPRV SR. Po prvý krát v histórii sú krajské mestá zahrnuté do implementácie a participujú na výbere a hodnotení projektov v súlade s definovanou stratégiou.

„Združenie miest a obcí (ZMOS) víta zrýchlenie procesov implementácie Integrovaného operačného programu. Kým v lete tohto roku sa čerpanie v rámci IROP javilo ako ohrozené, spustených je už šesť výziev na čerpanie finančných prostriedkov pre regióny,“ uviedol výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška. "Oceňujeme obrovský kus práce, ktorý pre to odviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a tiež, že akceptovalo aj viaceré zásadné pripomienky samosprávy. Zavedenie dvojkolovosti do výzvy vnímame ako snahu šetriť čas aj finančné prostriedky konečných žiadateľov.“

„Slovensko donedávna čerpalo eurofondy z IROP na úrovni len necelé jedno percento. Do spustenia tohto programu sme preto vložili maximum síl a podarilo sa nám dobehnúť meškanie,“ uviedla ministerka G. Matečná. Na program je vyčlenených 2,1 miliardy eur. K trom doteraz vyhláseným výzvam ministerstvo pribudli tri. Ide o budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební za 35,6 mil. eur, zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní za 98,8 mil. eur a zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy za 24 mil. eur. Od začiatku novembra ministerstvo vyhlásilo výzvy na rozšírenie kapacít materských škôl za 79,8 mil. eur, zlepšenie dostupnosti k medzinárodnej cestnej sieti TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému za 144,9 mil. eur a zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za 33,1 mil. eur. Celkovo ide o  viac ako 416 miliónov eur.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v tomto roku zásadným spôsobom naštartovalo čerpanie eurofondov. Ide nielen o IROP, ale spustilo tiež nové výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce, pomohlo uvoľniť ohrozené platby pre Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) a naštartovalo vyplácanie priamych podpôr cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA).