Ministerstvo životného prostredia vydalo výzvu z operačného programu

09.07.2015 09:05

O peniaze sa môžu uchádzať samosprávy, vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov.

Na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd, a na výstavbu verejných vodovodov bude môcť Slovensko z eurofondov využiť 300 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. 

O peniaze sa môžu uchádzať samosprávy, vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov. Ministerstvo avizovalo, že chce výzvu využiť na podporu plnenia záväzkov SR v oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd.

V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 miliónov eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, čo sa však nepredpokladá. Znenie výzvy a prílohy potrebné na predloženie žiadosti sú zverejnené na webe www.op-kzp.sk.

Výzva:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre  Operačný program Kvalita životného  prostredia  (ďalej len „OP KŽP“)  oznamuje, že dňa  03.07.2015 bola zverejnená 1. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 miliónov EUR z Kohézneho fondu.  K výške zdrojov EÚ je ešte pričlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Vyhlásená výzva je zameraná na oblasť výstavby verejných kanalizácií, teda na výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, ako aj čistiarní odpadových vôd, a to za účelom plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo  Zmluvy o pristúpení k EÚ. Za presne určených podmienok, t.j. len v prípade súbežnej výstavby s verejnou kanalizáciou, môže byť podporená aj výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov. Pre všetky tieto aktivitysú však oprávnené na podporu len aglomerácie uvedené v zozname aglomerácií, ktorý je súčasťou výzvy.

Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na nasledovné dôležité skutočnosti:

  • žiadateľ je najneskôr k dátumu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) povinný vyhlásiť verejné obstarávanie (VO) na všetky aktivity projektu (okrem VO na informovanie a komunikáciu, VO realizovaného prostredníctvom elektronického trhoviska a zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO);
  • žiadateľ je povinný disponovať v čase predloženia projektu právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že v rámci povoľovacieho konania je stavebník/investor povinný preukázať vlastnícky alebo iný právny vzťah k nehnuteľnostiam, na ktorých dôjde k realizácii projektu, odporúčame žiadateľom čo najskôr vysporiadať majetkovo-právne vzťahy v rámci pripravovaného projektu;
  • žiadateľ je povinný preukázať súlad projektu (navrhovanej činnosti) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie;
  • v rámci schvaľovania (a následne aj implementácie) projektov sa bude klásť veľký dôraz na hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektov, a to aj prostredníctvom širšieho využitia benchmarkov (smerných ukazovateľov mernej investičnej náročnosti projektu) a finančných limitov. Projekty, ktoré nesplnia vylučujúce hodnotiace kritérium zamerané na posúdenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu (hodnotiace kritérium 4.2), budú neschválené;
  • žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.

Viac informácií je možné získať tu alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.