Ministerstvu pôdohospodárstva sa podarilo obnoviť platby pre Operačný program Bratislavský kraj

24.11.2016 12:03

Európska komisia (EK) uvoľnila platby pre Operačný program Bratislavský kraj 2007-2013 (OPBK). Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa okrem odblokovania podarilo znížiť objem financií, ku ktorých preplateniu mala EK výhrady, o polovicu.

Európska komisia po rokovaniach s MPRV SR informovala, že Slovensko splnilo všetky podmienky na odblokovanie pozastaveného operačného programu Bratislavský kraj. EK mala výhrady k preplateniu financií na realizované projekty (tzv. chybovosť) vo výške 1 348 890 eur. Po rokovaniach sa MPRV SR podarilo o polovicu znížiť neuznané projektové výdavky. Tie tvoria 666 000 eur, z čoho zdroje EÚ predstavujú 555 000 eur. MPRV SR bude tieto prostriedky vymáhať priamo od príjemcov.

MPRV SR ako riadiaci orgán programu na odblokovaní platieb spolupracovalo s centrálnym koordinačným orgánom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zablokovanie financií zo strany EK nemalo vplyv na samotné financovanie projektov prijímateľov. Pozastavenie priebežných platieb (zablokovanie) OPBK v dôsledku vysokej miery chybovosti projektov oznámila EK Slovensku v marci 2016.

Cieľom Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013 bolo posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Obsahoval dva globálne ciele a to infraštruktúra a vedomostná ekonomika. Jeho súčasťou boli prioritné osi regenerácia sídiel, regionálna a mestská hromadná doprava, inovácie a technologické transfery a informatizácia spoločnosti. Celkovo bolo pre tento operačný program vyčerpaných 99,29 % z 95,21 mil. eur.