Modernizácia verejnej správy na Slovensku optikou OECD

25.11.2015 12:54

Tím expertov z  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  strávil mapovaním verejnej správy na Slovensku takmer celý rok. Výsledkom ich skúmania je komplexná správa o jej súčasnom stave. Odborníci OECD s bohatými medzinárodnými skúsenosťami v nej zhodnocujú doterajšie úsilie a pokrok a tiež prinášajú na mieru šité odporúčania pre ďalšiu fázu reformy verejnej správy na Slovensku.

Slovensko na ceste za lepšie fungujúcou administratívou

Jednou zo súčasných priorít krajiny je zvýšenie efektívnosti, účinnosti a kvality prijímania rozhodnutí v záujme lepšej správy vecí verejných. Vláde Slovenskej republiky sa podarilo do prípravy stratégie komplexnej reformy zapojiť skupinu expertov OECD pre verejnú správu. Výslednú správu s odporúčaniami 24. novembra 2015  odovzdala zástupkyňa generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi do rúk  štátneho tajomníka ministerstva vnútra Mariána Saloňa. „Dlhoročné skúsenosti OECD s realizáciou reforiem verejnej správy v mnohých krajinách sú veľkou pridanou hodnotou. Spolupráca s takýmito odborníkmi prináša nezainteresovaný a zároveň expertný pohľad na reformu slovenskej verejnej správy a nastavuje jej zrkadlo, ktoré nám pomáha vnímať potreby a dosiahnuť viac užitočných zmien v prospech občanov,“ zhodnotil Saloň.

OECD sa aktívne zaoberá reformami verejnej správy viac než desať rokov. Disponuje kvalitným tímom expertov, ktorí úzko spolupracujú s jednotlivými vládami členských aj nečlenských krajín na  zvyšovaní kvality verejných služieb a systémov ich správy. Spolupráca s OECD je súčasťou projektu s názvomBudovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy na Slovensku, ktorý má prispieť k vyššej efektivite poskytovaných verejných služieb orientovaných na občana a k skvalitňovaniu verejnej správy vrátane ľudských zdrojov. Spoločný projekt je financovaný z fondov Európskej únie. 

Potrebujeme posilniť analytické kapacity a zlepšiť orientáciu na klienta.

Analýza OECD sa venuje piatim oblastiam verejnej správy, v ktorých pomenováva kľúčové výzvy a ponúka konkrétne odporúčania. Zameriava sa na riadenie, rozvoj a realizáciu politík s využitím analytických a hodnotiacich nástrojov, riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe, digitalizáciu slovenskej verejnej správy a tiež transparentnosť a bezúhonnosť pri správe vecí verejných. Podľa analýzy dnes Slovensko čelí dvom kľúčovým výzvam. Prvou z nich je potreba lepšej koordinácie pri implementácii prierezových politík pod vedením tzv. centra vlády, tvoreného kľúčovými inštitúciami verejnej správy. Takéto inštitucionálne nastavenie strategického riadenia  je podobné v drvivej väčšine krajín OECD. Analýza predpokladá, že lepšia spolupráca a komunikácia medzi zložkami centra vlády môže zlepšiť napríklad prepojenie politík a programov s výdavkami, odstrániť niektoré nedostatky a zbytočné duplicity. Druhou nemenej dôležitou výzvou je potreba posilnenia analytických kapacít na kľúčových ministerstvách s cieľom efektívnejšieho využitia dostupných dát, na základe ktorých je potrebné prijímať strategické rozhodnutia o politikách, službách, zákonoch a investíciách.

Štát ako moderný zamestnávateľ

Experti OECD sa zhodujú, že efektívne riadenie ľudských zdrojov vplýva na výkon verejnej správy a jej schopnosť kvalitne poskytovať verejné služby. Preto v analýze odporúčajú pokračovať v budovaní profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily, vrátane podpory kariérneho rastu a rozvoja zručností, schopností a zodpovednosti zamestnancov. Nemenej dôležité je podľa odborníkov podpora transparentnosti a bezúhonnosti naprieč celou verejnou správou, napríklad aj prostredníctvom predchádzania konfliktu záujmov a presadzovania kódexu etického správania vo všetkých oblastiach verejnej správy a služieb. Medzi ďalšími odporučeniami rezonuje napríklad aj potreba rozšíriť poskytovanie elektronických služieb, sprístupniť viac údajov na portáli otvorených vládnych dát a tiež posilniť využívanie sociálnych médií.